Siirry pääsisältöön

EU:n uusi lannoiteasetus laajentaa ravinteiden kierrättämisen potentiaalia

Uutinen

Osana Euroopan komission kiertotaloussuunnitelmaa  julkaistiin maaliskuussa 2016 esitys EU:n uudeksi lannoiteasetukseksi. Lakiesitys luo yhteiset markkinat uusille, orgaanista ainesta sisältäville lannoitteille. Siten vähennetään EU-maiden riippuvuutta mineraalisten lannoitteiden tuonnista ja edistetään talteenotettujen ravinteiden kestävää käyttöä maataloudessa. Tällä hetkellä lakiesitys on edennyt Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2015 yli 50-kohtaisen suunnitelman, jolla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen, jossa resursseja käytettäisiin nykyistä kestävämmällä tavalla. Suunnitelman mukaan siirtyminen lineaarisesta talousmallista kohti raaka-aineiden arvon mahdollisimman pitkään ylläpitävään kiertotalouden malliin tapahtuu neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähentämällä, raaka-aineita talteenottamalla ja uudelleenkäyttämällä ja siten uudenlaisella arvonluonnilla. BSAG pyrki vaikuttamaan siihen, että ravinteet saatiin kirjattua mukaan kiertotaloussuunnitelmaan.

Kiertotaloussuunnitelman osana julkaistiin esitys EU:n uudeksi lannoiteasetukseksi, joka toisi orgaaniset lannoitevalmisteet EU:n sisämarkkinoille mineraalisten lannoitevalmisteiden rinnalle. BSAG:n aktiivisesti seuraama lannoiteasetus pureutuu useisiin Itämerta ja ruoantuotantoa koskeviin ongelmiin.

EU-maiden ainoat fosforivarannot sijaitsevat Suomessa ja globaalien fosforivarantojen ehtyminen on herättänyt komission huomioimaan raaka-aineen rajallisuuden”, toteaa BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin. ”Tämän lisäksi typpilannoitteiden valmistaminen on energiaintensiivistä, eli kuluttaa runsaasti fossiilista energiaa.”

Uudella asetuksella pyritään pienentämään EU:n merkittävää mineraalilannoitteiden tuontiriippuvuutta, vähentämään vesistöjen rehevöitymistä,  minimoimaan lannoitevalmisteissa esiintyvien haitallisten aineiden kertymistä maaperiin ja hillitsemään ilmastonmuutosta. BSAG näkemys on, että muutosesitys on kattava ja tarpeellinen.

Asetuksen ulkopuolelle jää lannoitteiden käytön ohjaaminen, jota säädellään tällä hetkellä muun muassa nitraattidirektiivillä ja ympäristötukien kansallisilla säädöksillä. BSAG-säätiön ajaa tarpeenmukaista ja kestävää lannoitteiden käyttöä, jotta ravinnepäästöt saataisiin minimoitua.

Yksinkertaisuudessaan asetus luo yhteisen eurooppalaisen lainsäädännöllisen kehyksen lannoitevalmisteiden laatu-, turvallisuus- ja merkintävaatimuksille EU:n sisämarkkinoilla. Siten asetus tuo sisämarkkinoiden piiriin kriteerit täyttävät biopohjaisia ja muita uusioraaka-aineita sisältävät lannoitevalmisteet. Uudistus pyrkiikin luomaan tasapuolisen aseman eri raaka-aineista valmistetuille lannoitevalmisteille. Orgaaniset lannoitevalmisteet ovat nykyisin sisämarkkinakaupan ulkopuolella ja siten toisistaan poikkeavian kansallisten säädösten ja standardien piirissä. Tällä hetkellä harmonisoinnin ulkopuolella olevien orgaanisten lannoitevalmisteiden piiriin kuuluvat eläinperäiset sivutuotteet, maatalouden sivuvirrat ja biojätteet muodostavat noin puolet Euroopan lannoitevalmisteiden markkinoista.

Lakiesityksen käsittely on tällä hetkellä käynnissä Euroopan parlamentin valiokunnissa, ja parlamentin kannasta äänestetään arvioiden mukaan huhtikuussa 2017. Tämän jälkeen lain käsittely etenee jäsenmaiden ministerineuvostolle. Uusi lannoitesetus astuu voimaan tammikuussa 2018, mikäli jäsenmaat ja Euroopan parlamentti pääsevät yhteisymmärrykseen lain sisällöstä.   BSAG seuraa esityksenkäsittelyä tiiviisti.

Lainsäädäntöprosessin pohjana toimiva komission esitys uudeksi EU:n lannoiteasetukseksi löytyy suomeksi täältä:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949/attachments/2/translations/fi/renditions/native http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949/attachments/3/translations/fi/renditions/native

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml