Siirry pääsisältöön

Lannoiteasetus etenee Euroopan parlamentissa

Uutinen

BSAG seuraa 2016 alkaneessa Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -ekosysteemissä ravinteiden kierrätykseen vaikuttavan EU:n lannoiteasetuksen uudistamista.  Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta IMCO:n, ympäristövaliokunta ENVI:n ja maatalousvaliokunta AGRI:n lausunnot asetuksesta on nyt julkaistu. Erityisesti kadmium-rajat ovat puhututtaneet parlamentissa.

Euroopan parlamentin käsittelyyn syksyllä 2016 edennyt komission esitys EU:n uudeksi lannoiteasetukseksi etenee. Parlamentissa käsittelystä vastaavat kolme valiokuntaa: sisämarkkinoiden toiminnasta ja kuluttajansuojasta vastaava valiokunta IMCO, ympäristöasioista vastaava valiokunta ENVI ja maatalousasioista vastaava valiokunta AGRI. Kukin valiokunta tekee komission esityksestä oman lausuntonsa, joista äänestetään valiokuntaistunnoissa. Tämän jälkeen asetus etenee täyistuntoäänestykseen, jossa ratkaistaan parlamentin lopullinen kanta. Valiokuntien lausunnot ovat nyt julkaistu, ja niihin liittyvä poliittinen keskustelu on valiokunnissa käynnissä meppien, eli europarlamentaarikoiden kesken.

Uuden lannoiteasetuksen merkittävin uudistus EU:n voimassa olevaan N:o 2003/2003 lannoiteasetukseen on orgaanisista raaka-aineista valmistettujen lannoitevalmisteiden tuominen epäorgaanisten lannoitetuotteiden rinnalle EU:n sisämarkkinoilla. Arviolta noin puolet kaikista EU-markkinoilla olevista lannoitevalmisteista, ja erityisesti orgaaniset lannoitevalmsiteet  eivät ole kuuluneet yhteisölainsäädännön piiriin, eli ne eivät ole voineet liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla. Kierrätyslannoitteiden sisämarkkinoiden kehittyminen veisi ravinteiden kierrätystä eteenpäin ja vähentäisi näin myös vesistöihin joutuvia ravinnepäästöjä.

Uuden lannoiteasetuksen liitteessä määritellään ainesosat (Component Material Category), joista CE-merkityn lannoitevalmisteen on koostuttava. Ainesosalistauksen lisäksi liitteissä määritellään asetuksen toimialaan kuuluvat toimintoluokat (Product Function Category), jotka on määritelty lannoitevalmisteiden erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Eri toimintoluokkaisia tuotekategorioita ovat esimerkiksi orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet, kasvualustat ja epäorgaaniset lannoitteet.

Asetuksessa esitetyt lannoitevalmisteita koskevat  60/40/20 tiukentuvat kadmiumrajat puhututtavat Euroopan parlamentissa. Kadmium on todettu ihmisille myrkylliseksi raskasmetalliksi, jota kertyy kasveihin korkean kadmiumpitoisuuden fosfaattilannoitteista. Kyseisiä fosfaattivarantoja on etenkin Länsi- ja Pohjois-Afrikassa.

 

Keskeiset huomiot lausunnoista

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta IMCO:n, ympäristövaliokunta ENVI:n ja maatalousvaliokunta AGRI:n lausunnot asetuksesta on nyt julkaistu.

ENVI-valiokunnan lausunnossa halutaan muuttaa määritelmä ”epäorgaaninen” ”mineraaliseksi”. Tämä voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä kaikki epäorgaaniset lannoitevalmisteet eivät suinkaan ole mineraalisessa muodossa. Tämän lisäksi ENVI:n lausunto ehdottaa muutamissa muutosesityksissä (27 ja 68) tiukkoja ja siten rajaavia raja-arvoja lannoitevalmisteiden ravinnepitoisuuksille. ENVI:n lausunnosta äänestetään valiokunnassa muutosesityksineen toukokuussa.

AGRI-valiokunnan lausunnossa sen sijaan ehdotetaan vesien pilaantumista ehkäisevän nitraattidirektiivin muuttamista siten, ettei prosessoidun lannan käyttäminen lannoitteiden ainesosana estä kyseisten lannoitevalmisteiden käyttöä. Nykyinen nitraattidirektiivin määritelmä voidaan nähdä karjanlannan prosessointiin ja siten ravinnekäyttöön liittyvien innovaatioiden hidasteena. Myös AGRI-valiokunnan lausunnosta äänestetään toukokuun lopussa.

Asetuksen päävastuullisena valiokuntana toimiva sisämarkkinavaliokunta IMCO ottaa lausunnossaan erityisesti kantaa toimivaltansa alle kuuluviin sisämarkkinoiden toimintaa käsitteleviin osioihin, jotka käsittelevät lannoitevalmisteiden vapaata liikkuvuutta, lannoitevalmisteita valmistavien tai maahantuovien toimijoiden velvoitteita, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja niin edelleen.

Euroopan parlamentin asetuksen käsittelyn marssijärjestys on seuraavanlainen: Kaikki kolme vastuuvaliokuntaa antavat oman toimivaltansa alaisista lannoitesetuksen kohdista lausunnon, joista käydään valiokunnissa keskustelu, ja jonka jälkeen lausunnoista äänestetään muutosesityksineen. Tämän jälkeen lausunnot kootaan yhteen äänestettäväksi parlamentin täysistunnossa. Sen jälkeen vastuu käsittelystä siirtyy jäsenmaiden ministeriöiden edustajista koostuvalle maatalousneuvostolle. Viimeisimmäksi parlamentin ja komission edustajat neuvottelevat jäsenmaiden kanssa asetuksen lopullisesta sisällöstä. Uusi asetus astunee voimaan vuoden 2018 aikana mikäli asetuksen matkaan ei tule ylimääräisiä mutkia.

BSAG seuraa asetuksen etenemistä ja lisätietoja lannoiteasetuksen etenemisestä antaa:

BSAG:n EU-koordinaattori Eero Jalava +358 40 565 8332 eero.jalava@bsag.fi

 

Lainsäädäntöprosessin pohjana toimiva komission esitys liitteineen löytyy suomeksi täältä:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949/attachments/2/translations/fi/renditions/native  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949/attachments/3/translations/fi/renditions/native

IMCO-valiokunnan lausunto:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-599.728+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

ENVI-valiokunnan lausunto:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-597.640%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

AGRI-valiokunnan lausunto:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-599.577%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml