ARBETSPLATSANNONS: BSAG söker en svenskspråkig projektkoordinator för odlarsamarbete


News / 16.12.2019

ARBETSPLATSANNONS

Stiftelsen Baltic Sea Action Group söker en svenskspråkig projektkoordinator för odlarsamarbete

Baltic Sea Action Group (Stiftelsen för ett levande Östersjön) är en aktiv miljöorganisation som jobbar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön i förändrade klimatförhållanden. Kärnan i vår verksamhet är ett konstruktivt samarbete med olika parter i samhället och att tackla samhälleliga problem på systemnivå.

Allt sedan början av vår verksamhet har vi jobbat tätt tillsammans med bönderna. Vi vill underlätta beaktandet av miljöaspekter i böndernas dagliga arbete. Prioriteten i vår verksamhet är att upprätthålla förtroende och goda relationer till intressentgrupper i allmänhet och bönder i synnerhet. Vårt arbete har berömts för sitt fokus på att tillgängliggöra forskningsresultat och utnyttja dem i praktiken. Carbon Action uppskattas också för sin moderna och innovativa approach där produktiviteten på gården går hand i hand med miljöns behov.

Vårt Carbon Action -projekt strävar efter att förbättra markens produktionsförmåga och därmed öka kolbindningen i odlingsmarker. BSAG ansvarar för projektets helhet och utbildningen av odlare som ordnas inom ramen för projektet. Projektet innefattar också en bred vetenskaplig helhet som Meteorologiska institutet koordinerar. Carbon Action -plattformen involverar ett omfattande nätverk av olika intressentgrupper som t.ex. över hundra pilotbönder, tiotals forskare, MTK, SLC, ProAgria, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och flera finska livsmedelsföretag.

Vi vill välkomna med allt fler bönder i Carbon Action för att uppnå vårt mål om en allt hållbarare matkedja. Därför vill vi bl.a. hjälpa bönderna att se hur de kan dra nytta av att jobba för markens produktionsförmåga och samtidigt göra ett viktigt klimatarbete. Det finns en stor efterfrågan på finlandssvenskt håll för att gå med i Carbon Action och lära sig mer om dessa frågor. Därför har vi för avsikt att starta ett projekt under arbetsnamnet Carbon Action för Svenskfinland i samarbete med bl.a. SLC, SLF och Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Vi söker därför nu en

SVENSKPRÅKIG PROJEKTKOORDINATOR

som ansvarar för att Carbon Action -projektet implementeras bland de svenskspråkiga bönderna.

Arbetet förutsätter följande egenskaper: agrologutbildning eller en lämplig högre högskoleutbildning, djup kunskap i jordbruket och miljösektorn, utmärkta kunskaper i svenska och flytande kunskaper i finska och engelska, projekthanterings- och samarbetsförmågor, samt goda färdigheter i kommunikation och uppträdande. Arbetet fokuserar speciellt på förbättring av markens produktionsförmåga, kolbindning samt hantering av kretsloppet kring jordbrukets näringsämnen.

Arbetet innefattar en omfattande kommunikation med bönderna bl.a. i form av tillställningar, kamratutbildning, produktion av material, webinarier och social media. Koordinatorn jobbar tätt tillsammans med BSAG:s övriga experter inom jordbruk, forskare, utbildarna och rådgivningen.

Projektkoordinatorn kan jobba på BSAG:s kontor i Esbo eller på hemmakontor i andra delar av Svenskfinland. Koordinatorn har också möjlighet att använda SLF:s kontor i olika delar av landet. Arbetet förutsätter ett omfattande resande samt möten i Esbo och Södra Finland. Projektets tidsomfattning: 1.4.2020- 31.12.2022.

Tilläggsinformation: projektchef Eija Hagelberg (050 0609 526, eija.hagelberg@bsag.fi) och verkställande direktör Michaela Ramm-Schmidt (040 525 0509, michaela.ramm-schmidt@bsag.fi, bortrest 22.12.2019-3.1.2020).

Vi önskar din fritt formulerade ansökan, CV och löneanspråk senast 15.1.2020 (eija.hagelberg@bsag.fi).

Jordbruket håller en stor potential att fungera som en central lösning i våra klimat- och miljöutmaningar. Vi ser att vår långvariga erfarenhet och konstruktiva approach inom arbetet med bönderna kan hjälpa jordbruket att utarbeta allt bättre svar på dessa utmaningar, förbättra produktiviteten på gården och samtidigt jobba för Östersjöns bästa. Nu har du en möjlighet att komma med i vårt viktiga arbete!

Läs mera på www.bsag.fi och www.carbonaction.org

READ MORE NEWS

Donate