Elävä Itämeri

Yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisuuden suojelemiseksi

Elävä Itämeri -hanke pyrkii Itämeren monimuotoisuuden suojeluun hyödyntäen jo olemassa olevaa, laajaa VELMU-aineistoa. Etenkin Suomen rannikkoalueilta löytyy runsaasti erilaisia elinympäristöjä, jotka tarjoavat asuinpaikkoja monenlaisille eliöille. Monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen ja erilaisten ihmispaineiden takia.

Elävä Itämeri rakentaa ratkaisuja, joilla arvokkaita vedenalaisia alueita saadaan tuotua suojelun piiriin. Lisäksi se pyrkii kasvattamaan tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja yksityisten tahojen roolista monimuotoisuuden suojelussa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkimusten mukaan suuri osa suojelua kaipaavista arvokkaista alueista sijaitsee yksityisillä vesialueilla.

Tällä hetkellä valtaosa monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmista vedenalaisista elinympäristöistä jää suojelualueiden ulkopuolelle. Monimuotoisuus keskittyy yleensä verraten pienille alueille, joten oikein kohdennettuna pienetkin suojelualueet voivat tuoda runsaasti lajeja ja elinympäristöjä suojelun piiriin.

BSAG:n ohella hankkeessa ovat mukana Tvärminnen eläintieteellinen tutkimusasema, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Åbo Akademi. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMU:n, sekä Ahvenanmaan vedenalaisympäristöjen inventointihankkeen kanssa. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on myöntänyt hankkeen ensimmäiselle vuodelle 80 000 €:n rahoituksen, ja tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö ja strateginen kumppanuus.

Pilottikohteena hankkeessa toimii Gullkronan saari, jonka ympärillä sijaitsee runsaasti monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Veden alla elävää lajistoa kartoitetaan tarkemmin vuoden 2019 syksyllä. Kartoitukset suunnitellaan yhteistyössä VELMUn kanssa ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Lue tiedote hankkeesta täältä.

LAHJOITA