Itämeren edunvalvonta

Itämeren pelastustyössä on tullut yhä selvemmäksi, että onnistumiseen tarvitaan kokonaisvaltaista yhteiskunnan järjestelmämuutosta.

Koko ruoantuotannon ketju ja jätevesien käsittelyprosessi tulisi suunnitella uudelleen niin, että ravinnerikkaat sivuvirrat nähtäisiin jätteen sijasta arvokkaina resursseina. Silloin ravinteita ei pääsisi Itämerta rehevöittämään. Oikein tehty kierrätysravinteiden käyttö ja peltojen rakenteesta huolehtiminen auttaa myös ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Ravinteiden vuoto ei keskity vain tiettyihin maantieteellisiin alueisiin, vaan sitä tapahtuu koko ruokaketjun laajudelta ja koko maapallon tasolla. Väestönkasvu lisää jatkuvasti ruoantuotannon tarvetta ja sen ratkaisemiseksi pitäisi löytää kestäviä keinoja. Jotta todellisia muutoksia saataisiin koko Itämeren alueelle, tulisi EU saada mukaan.

BSAG on toiminut aktiivisesti EU-tasolla ravinteiden kestävän talteenoton ja uudelleenkäytön edistämiseksi. Ravinteiden kierrättäminen onkin vahvasti mukana EU:n poliittisella agendalla muun muassa joulukuussa 2015 julkaistun komission kiertotaloussuunnitelman myötä.

Kiertotalouspaketin nimellä kulkevaan suunnitelmaan sisältyy maaliskuussa 2016 julkaistu lakiesitys EU:n uudeksi lannoiteasetukseksi. Euroopan parlamentin käsittelyssä oleva asetus luo yhteisen lainsäädännöllisen kehyksen lannoitevalmisteiden laatu-, turvallisuus- ja merkintävaatimuksille EU:n sisämarkkinoilla. Siten asetus tuo sisämarkkinoiden piiriin kriteerit täyttävät biopohjaisia ja muita uusioraaka-aineita sisältävät lannoitevalmisteet.

Suomessakin on jo herätty huomaamaan ravinteiden kierrätyksen edut. Tämä tuo toivoa sille, että Suomen hallituksen sitoumus vuoden 2010 Baltic Sea Action Summitissa toteutuisi ja että Suomesta todella tulisi ravinteiden kierrätyksen mallimaa.

BSAG pyrkii etsimään ja viemään niin parhaan tieteellisen tiedon kuin ruohonjuuritason osaamisenkin poliittisille päättäjille. Jotta päästäisiin eteenpäin, parasta tietoa ja oikeassa paikassa sanottuja sanoja tarvitaan niin kotimaassa kuin EU-tasollakin.

Lainsäädäntöympäristön ja ohjauskeinojen seuranta ja niihin vaikuttaminen on olennainen osa BSAG:n orkestroimaa Ravinteiden kierrätyksen läpimurto –liiketoimintaekosysteemiä.

BSAG kuuluu EU:n avoimuusrekisteriin, joka listaa eri eturyhmät, jotka ovat mukana EU-politiikkaan ja sen toimeenpanoon vaikuttamisessa.

 

BSAG:n LAUSUNTO EDK-2018-AK-228484 Eduskunnan Ympäristövaliokunnalle CAP-uudistuksesta 3.12.2018

 

 

Lahjoita