SuMaNu

SuMaNu

Kansainvälinen SuMaNu -hanke edistää kestävämpää lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa ja siten vähentää ravinteiden liukenemista Itämereen.

Eläintuotanto ja viljely tapahtuvat nykyään usein erillään toisistaan johtaen siihen, että eläinlantaa syntyy ylijäämään asti tietyillä alueilla ja liian vähän toisilla. Eläintuotannossa syntyvät ravinteet pitäisi kuitenkin saada kiertoon paitsi Itämeren hyvinvoinnin takia myös koska mineraalifosfori on ehtyvä luonnonvara, josta kilpaileminen aiheuttaa poliittisia ja sosiaalisia kiistoja. SuMaNun edistämä kestävämpi ravinnetalous on pitkällä tähtäimellä taloudellisen ja ekologisen ruuantuotannon välttämätön kulmakivi. Osallistuminen hankkeeseen tarkoittaa BSAG:n kannalta mahdollisuutta jatkaa kansainvälistä yhteistyötä ja on jatkoa BSAG:n menestyksekkäälle, jo kymmenen vuotta jatkuneelle työlle ravinteiden kierrätyksen saralla.

Miltä ravinteiden kierrätys voi näyttää maatilalla? SuMaNu vieraili Vihdissä sijaitsevalla Vierelän tilalla.

Hanke-esittely jatkuu videon alla.

Interregin rahoittama SuMaNu (Sustainable Manure and Nutrient Management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region) vetää yhteen neljän EU-rahoitteisen lantaan ja ravinteisiin keskittyvän hankkeen tuloksia. Näihin neljään hankkeeseen kuuluu Baltic Slurry Acidification -hanke, johon BSAG osallistui vuosina 2016–2019. Baltic Slurry Acidification –hankkeessa tutkittiin ammonikkipäästöjen vähentämistä ja siten lannan typpihävikin estämistä lietelannasta happokäsittelyn avulla. SuMaNuun myös osallistuva Manure Standards pyrki nimensä mukaisesti yhdenmukaistamaan eri maiden tuottamaa lantatietoa. GreenAgri –hankkeessa viljelijät Virosta ja Latviasta testasivat orgaanisten lannoitteiden käyttöä ja Bonus Promise –hankkeessa tutkittiin mm. erilaisten lantojen ja lantaa sisältävien mädätteiden käyttöturvallisuutta lannoitekäytössä.

SuMaNu -hankkeen tavoitteena on analysoida mainittujen hankkeiden ja aikaisempien maatalouden ympäristönsuojeluhankkeiden tuloksia ja luoda kokonaisvaltainen kuva toimista, joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä. SuMaNu tuottaa sekä parhaiden käytäntöjen koosteita viljelijöille että politiikkasuosituksia maatalous- ja ympäristöasioiden päättäjille koko Itämeren alueella.

Hanketta johtaa Suomen Luonnonvarakeskus ja sen viestinnästä vastaa Baltic Sea Action Group. Muita kumppaneita ovat Itämeren suojelukomissio HELCOM, Estonian Crop Research Institute, Union Farmers Parliament Latviasta, Organe Institute Tanskasta, Agricultural Advisory Center in Brwinow Puolasta, Julius-Kühn-Institut Saksasta ja Research Institute of Sweden. Projekti aloitti toiminnan lokakuussa 2018 ja jatkaa sitä 31.3.2021 saakka. Vieraile SuMaNu:n verkkosivuilla.

Lahjoita