WATERDRIVE

Maatalouden valumavesien hallintaa WATERDRIVE -hankkeessa

BSAG osallistuu vuosina 2019 – 2021 Interregin rahoittamaan Waterdrive -hankkeeseen. Itämeren maat kattavassa hankkeessa toteutetaan kestäviä menetelmiä maatalouden valumavesien hallinnassa.

Hanke aktivoi paikallistason toimijoita ja kehittää toimintamalleja ja keinoja paikallistason työn vauhdittamiseksi. Tavoitteena on parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja resilienssiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita vastaan Itämeren valuma-alueella.

Kansallisista ja kansainvälisistä ravinnepäästörajoituksista huolimatta monelta alueelta valuu edelleen suuria määriä ravinteita Itämereen heikentäen sen kuntoa ja paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. Rajoitusten soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin tuottaa haasteita, eikä paikallisviranomaisilla ole aina kykyä sekä toimeenpanna rajoituksia että edistää paikallista kilpailukykyistä maaseutuyrittäjyyttä. Waterdrive (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) -hanke edistää paikallisten vesienhoitokäytäntöjen kehittymistä tarjoamalla työkaluja ja koulutusta noin 20 maaseutuyhteisölle. Kehittämällä käytäntöjä vesiensuojelua voidaan toteuttaa tehokkaammin samalla madaltaen sen kustannuksia.

Pilottihankkeiden avulla kehitetään eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, vaikuttavuutta ja rahoitusta maatalouden vesitaloushankkeissa. Lisäksi nostetaan esille parhaiksi todennetut ympäristötoimenpiteet ja viedään ne käytäntöön sekä luodaan multimediaalinen koulutuskokonaisuus. Toimenpiteiden optimaaliseen sijoitteluun sekä kuivuus- ja tulvariskien hallintaan kehitetään digitaalisia työkaluja ja palveluita. Hankkeen lopussa laaditaan menettelytapasuosituksia kuivatukseen ja vesienhoitoon Itämerimaiden maatalousalueilla.

Waterdrive -konsortio, joka koostuu 18 kumppanijärjestöstä EU-maista, tuo yhteen kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, tutkimuslaitoksia, maatalouden neuvontajärjestöjä, edunvalvontajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja yrityksiä. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Suomen ympäristökeskus, Salaojayhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Salaojakeskus, BSAG ja Luonnonvarakeskus. Suomalaiset ovat laajasti mukana koko hankkeessa keskittyen erityisesti valuma-aluekohtaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen case-alueilla yhteistyössä kansallisten hankkeiden kanssa. Lisäksi suomalaiset tahot ovat mukana vahvasti politiikkasuositusten laadinnassa sekä yhteydenpidossa hankkeeseen myöhemmin liittyvien venäläisiin ja valkovenäläisiin kumppaneihin.

BSAG kokoaa tietoa paikallisten ympäristöinvestointihankkeiden rahoitusmekanismeista ja eri rahoituslähteiden yhdistämisestä vesi- ja ympäristöhankkeissa eri maissa. Lisäksi BSAG toimii alustana edistäen eri sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Tätä kautta vesitalouskysymykset pyritään kytkemään paremmin myös maatalousmaassa tapahtuvaa hiilen varastointia koskevaan tutkimukseen. BSAG:n yhteistyö monien Etelä- ja Lounais-Suomalaisten toimijoiden kanssa tarjoaa laajan asiantuntija- ja sidosryhmäverkoston yhteisoppimiselle kokeilujen kautta. Suomessa Waterdrive konkretisoituu Porvoon joen valuma-alueella, jossa on tarkoitus toteuttaa ojituksen kunnostustöitä, jotta ojitus olisi kestävää ja tulvariskit pienempiä, samalla säilyttäen kalaston elinvoimaisuuden ja kutupaikat. Kunnostustyötä koordinoi Etelä-Suomen ProAgria.

Waterdrive jatkuu vuoden 2021 kesäkuuhun ja sitä koordinoi Ruotsin maatalousyliopisto SLU. Hankkeen verkkosivu löytyvät täältä:

https://water-drive.eu/

Lahjoita