Hoppa till sidans innehåll

Gullkrona – Skärgårdshavets största marina skyddsområde

Case Skydd av havsnatur

Skärgårdshavets största privatägda naturskyddsområde grundades i oktober 2022 i vattenområdet kring ön Gullkrona. Det 4800 hektar stora skyddsområdet är resultatet av samarbetet mellan BSAG:s Ett levande Östersjön-projektet och vattenområdets markägare. Att göra området till ett naturskyddsområde bidrar till att upprätthålla en livskraftig undervattensnatur.

image/svg+xml

VAD?

Ett naturskyddsområde grundades i havsområdet kring Gullkrona ö.

VEM?

Områdets privata markägare, BSAG, NTM-centralen och övriga myndigheter deltog i processen.

NÄR?

Förhandsarbetet för grundandet av skyddsområdet gjordes 2021–2022.

VARFÖR?

För att skydda havsområdets värdefulla natur, och för att utvidga det skyddsnätverk som bildas tillsammans med andra närliggande skyddsområden.

Gullkronas mångformiga vattenområde blev ett privat skyddsområde

Gullkrona är, likt så många av Skärgårdshavets öar, en vacker men karg ö. Under sommarhalvåret fungerar ön som en livlig gästhamn med många sommargäster och en hel del båttrafik. Under vintern tystnar ön.

Havet runtomkring hyser ändå liv året om. I de grunda strandvattnen kring Gullkrona kan man påträffa bl.a. populationer av den värdefulla blåstången, mattor av blåmusslor längs den klippiga bottnen och hotade ålgräsängar. Alla dessa är nyckelarter i Östersjöns ekosystem – de erbjuder föda och skydd för en mängd andra undervattensvarelser. Havsområdets kobbar och skär är därtill viktiga häckningsplatser för mången skärgårdsfågel.

Havsnaturen kring Gullkrona har en hög biologisk mångfald, men trots detta hade endast en del av området tidigare skyddats. Gullkronas vattenområde, som gränsar mot Skärgårdshavets nationalpark, innehåller också delar som är skyddade i Natura-2000 nätverket.

De livskraftiga områden som uteblev från dessa skyddsområden, skyddades privat, alltså på begäran av områdets markägare.

Elinvoimainen rakkohauruesiintymä veden pinnan alta kuvattuna.
Den för många bekanta blåstången är en av Östersjöns nyckelarter. Den trivs i klara vatten där den bidrar till att skapa en gynnsam livsmiljö för andra arter.

Skärgården kring Gullkrona är ett bekant landskap för flera sommargäster. Vattenområdet kring Gullkrona erbjuder ett framstående smakprov på flera av Östersjöns ikoniska undervattensarter och -livsmiljöer.

Anna Klemelä, projektchef, Ett levande Östersjön-projektet, BSAG

Markägarna ville gärna skydda strandområdena

Mark- och vattenområdet kring Gullkrona ägs av privatpersoner. Områdets markägare bildar ett delägarlag och de har en stark gemensam vilja av att skydda och bevara den kära skärgårdsnaturen.

Delägarlaget består av 22 markägare. Till dessa hör även BSAG:s grundare Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta, som bägge jobbar för att rädda Östersjön.

Då BSAG inledde sitt samarbete med Ålandsbanken år 2019 i form av Elävä Itämeri -projektet, vars syfte är att öka skyddet av värdefulla undervattensmiljöer, började bitarna falla på plats.

Gullkrona ligger strax intill den skyddade nationalparken, nära flera Natura-områden. Då även Gullkronas 4800 hektar stora vattenområde grundades som ett skyddsområde, bildades ett exceptionellt stort enhetligt skyddsområde. Ju större skyddsområdet är, desto starkare blir även dess effekt. Det beslöts att Gullkrona fick bli Ett levande Östersjön -projektets pilotförsök. Alla medlemmar i Gullkronas delägarlag var engagerade i processen.

När det 4800 hektar stora havsområdet i Gullkrona skyddas, bildas ett exceptionellt stort sammanhängande nätverk av naturskyddsområden.

Vi deltog i att grunda Skärgårdshavets största privata skyddsområde. Den genomsnittliga storleken på privata havsskyddsområden är 280 hektar medan det nya området omfattar 4800 hektar. Det motsvarar en areal som är 20 gånger så stor som Malms flygfält.

Pieta Jarva, strategichef, BSAG

Även privata vattenområden kan skyddas

Antalet privata skyddsområden är fortfarande lågt eftersom få markägare är medvetna om att även den egna stugstranden kan fylla kraven för att bli ett skyddsområde. Ännu färre vet hur man bör gå till väga för att grunda ett eget skyddsområde.

Processen av att grunda ett skyddsområde är i praktiken ganska enkel. Först bör samtliga delägare nå ett enhetligt beslut om att man vill skydda området. Då beslutet nåtts, kontaktar delägarnas representant NTM-centralen som i sin tur samarbetar med Forststyrelsen för att utvärdera ifall området lämpar sig för naturskydd.

I naturskyddslagen stiftas att ett skyddsområde måste innehålla någon art eller naturtyp som är sällsynt eller något annat som är av värde och som kräver skydd. I Gullkronas fall fylldes detta krav lätt.

Att grunda ett privatägt naturskyddsområde innebär inte att området tas ur bruk eller att all verksamhet förbjuds. Inga onödiga eller överflödiga begränsningar görs. Myndigheterna hjälper till i att kartera skyddsbehovet och kommer med förslag om restriktioner men det slutliga beslutet om områdets begränsningar ligger ändå alltid i markägarnas händer.

Att grunda ett privatägt naturskyddsområde innebär inte att området tas ur bruk eller att all verksamhet förbjuds. Inga onödiga eller överflödiga begränsningar görs

Målet med skyddet är inte att försvåra livet i skärgården, utan att bevara en livskraftig del av skärgårdsnaturen och -kulturen. Markägarna själv är de främsta experterna på sina tomter och vet vad skärgårdslivet innebär i praktiken. Att lyssna på- och samarbeta med dem från början till slut är väsentligt för att lyckas.

Ilkka Herlin, en av Gullkronas markägare

Delägarlaget värnar om Östersjön

På Gullkrona vattenområde är normal sjöfart tillåten även i fortsättningen. Gästhamnen kommer heller inte att försvinna. Det kommer finnas möjligheter för fiske, simning och vattenaktiviteter, så länge man beaktar fåglarnas häckningsområden.

Muddringar som krävs för at underhålla förtöjningsställen tillåts. Likaså underhållsarbeten för den befintliga vågbrytaren. Däremot kommer övriga muddringar och allmän bearbetning av havsbottnen att i huvudsak förbjudas. Fiskodling och annan vattenodling på området är förbjudet samt har ålgräsängen skyddats med ett särskilt ankringsförbud som gäller i ängens omedelbara omgivning.

Begränsningarna på Gullkrona skyddsområde utformades i samarbete med myndigheterna men det var delägarlaget som tog initiativet att söka om skydd för området. Detta har varit en viktig milstolpe.

Egentliga Finlands NTM-central gav grönt ljus för grundandet av skyddsområdet i september 2022. I oktober 2022 fick skyddsområdet laga kraft och är nu officiellt grundat.

KONTAKT

Läs även

Läs mera
image/svg+xml