Hoppa till sidans innehåll

ANSVARSFULL SJÖFART PÅ ÖSTERSJÖN

Utan sjöfart stannar världen, men samtidigt påverkar det havens välmående på olika sätt. Tillsammans med aktörer inom branschen utvecklar vi ansvarsfulla lösningar som minskar sjöfartens miljöbelastning. Vi bidrar till att minska utsläppen till havet och öka användningen av fartygsgenererat avfall som råvara i cirkulär ekonomi.

Silta, taivas ja laiva Itämerellä.

Miljöeffekterna av en växande sjötrafik

Ungefär 90 % av transporterna i den internationella handeln sker till sjöss. Sjövägar och sjöfart behövs för att förflytta råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter mellan kontinenterna. Eftersom världsbefolkningen och därmed efterfrågan på råvaror och konsumtionen av produkter ökar, växer sjötrafiken hela tiden.

Även om sjötransport är det mest miljövänliga sättet att transportera gods, påverkar det miljön på olika sätt. Utöver luftutsläpp orsakar sjöfarten utsläpp till havet, nedskräpning och buller.

Syftet är att minska skadliga miljöeffekter med internationella och regionala konventioner om sjöfart och nationell lagstiftning.

Östersjön är ett av de mest trafikerade havsområdena i världen

Kännetecknande för Östersjötrafiken är den livliga interna trafiken: torrlast och flytande last transporteras från en hamn till en annan inom Östersjöområdet. Containerfartyg, större tankfartyg och torrlastfartyg seglar i sin tur till hamnar utanför Östersjön.

Runt 2 000 lastfartyg trafikerar Östersjön kontinuerligt. De transporterar utöver de ovan nämnda bl.a. lastbilar, flytande kemikalier, oljeprodukter och bulklast. Dessutom trafikerar ett stort antal personbilsfärjor i Östersjön som transporterar gods utöver passagerare i linjetrafik.

Varje given stund seglar ca 2 000 lastfartyg på Östersjön. De transporterar bl.a. lastbilar, flytande kemikalier, oljeprodukter och bulklast.

Östersjön är ett specialområde inom sjöfarten

Internationell sjöfart regleras av FN:s sjöfartsorganisation IMO. MARPOL-konventionen om havsmiljöskydd reglerar vad som lagenligt kan släppas ut i luften och i havet.

Östersjön definieras av IMO som ett specialområde, och ett särskilt känsligt havsområde, där strängare regler gäller än på andra havsområden.

Östersjöregionen omfattas av Helsingforskonventionen, som undertecknades av kuststaterna vid Östersjön år 1974. Avtalet förpliktar till att minska belastningen från alla utsläppskällor, inklusive sjöfarten. Därför är t.ex. hantering och lossning av fartygsgenererat avfall och bortskaffningen av avfallet genom förbränning strikt reglerat i Östersjöområdet.

Genomförandet av avtalet övervakas av HELCOM, alltså Helsingforskommissionen, vars medlemmar är kuststaterna i Östersjön och EU.

Reglerna för lastfartygen är inte lika strikta som reglerna för passagerarfartygen

Passagerarfartyg får bara släppa ut sitt avloppsvatten i Östersjön om det har renats med reningsutrustning som uppfyller de allra strängaste kraven och avlägsnar minst 70 % kväve och 80 % fosfor, samt koliforma bakterier. I annat fall ska toalettavloppsvattnet lämnas i hamnarnas mottagningsanläggningar.

Lastfartyg kan däremot dumpa både renat och orenat toalettavloppsvatten i havet, om avståndet från stranden är tillräckligt. Obehandlat toalettavloppsvatten som bara har passerat en finfördelare, kan släppas ut 12 sjömil, eller cirka 22 kilometer, utanför närmaste strand. Renat avloppsvatten kan släppas ut ännu närmare stranden.

Gråvatten, det vill säga hushållsvatten från fartygets kök, tvättmaskiner och duschar, kan släppas ut i Östersjön var som helst från både passagerar- och lastfartyg. Gråvatten omfattas inte av några internationella regler.

Alla fartyg får släppa ut matavfall i havet, förutsatt att det finfördelas innan det lossas.

Lastfartyg producerar även avloppsvatten och lastrester när lasttankar och -rum tvättas mellan  lasterna. Tvättvatten kan släppas ut i havet lagligen, på vissa villkor.

Lastrester som är farliga för havsmiljön får inte släppas ut i Östersjön.

Laiva ja laituri satamassa Itämerellä.
Lastfartyg kan släppa ut både behandlat och obehandlat toalettavloppsvatten i havet, så länge avståndet från stranden är tillräckligt stort. Obehandlat toalettavloppsvatten kan släppas ut 12 sjömil, alltså cirka 22 kilometer, från närmaste strand.

All belastning på Östersjön är onödig

Regelverket tillåter fartyg att lagligt släppa ut olika typer av avloppsvatten och matavfall i Östersjön, som innehåller t.ex. näringsämnen, bakterier, fasta ämnen, fetter, kemikalier och mikroplaster.

De flesta lastfartyg som seglar på Östersjön är rätt gamla, och därför är lagringsutrymmena för avloppsvatten ofta otillräckliga och tekniken föråldrad. Detta bidrar till att avfall släpps ut i havet.

*

Engångsutsläppen av avloppsvattnen från lastfartyg är inte stora, men på grund av det stora antalet fartyg är det totala utsläppet betydande. Runt 2 000 lastfartyg trafikerar Östersjön med en total besättning på
ungefär 25 000 personer vid varje given tidpunkt.

Vi kan minska miljöbelastningen med frivillig verksamhet

Lastfartyg lossar sitt avfall i hamnar ifall det är enkelt och snabbt för dem. Smidiga arrangemang kräver samarbete från aktörerna i hela värdekedjan: hamnarna, skeppsmäklarna, aktörerna inom avfallshanteringen, transportföretagen.

Vi sammanför aktörerna för att planera hur varje del av kedjan kan förbättra sin egen verksamhet och effektivisera samarbetet. Utvecklingsmålen har vidarebearbetats till konkreta utvecklingsförslag.

I Östersjöregionen gäller den så kallade No Special Fee -rekommendationen, vars syfte är att uppmuntra lastfartyg att lossa sitt avfall i hamnarna. Enligt rekommendationen betalar fartyget samma avfallsavgift oavsett om det lossar avfall i hamnar eller inte. Enligt vår undersökning kände en tredjedel av de lastfartyg som anlände till finska hamnar inte till rekommendationen. Om lastfartyg och rederier befarar att hamnarna tar ut separata avgifter för till exempel avloppsvatten, kan resultatet vara att de släpps ut i havet för säkerhets skull.

UPM tidsbefraktar lastfartyget Lady Marie Christine, som lämnar sitt avloppsvatten i hamn i enlighet med företagets Östersjöåtagande.

Informationspaketet Baltic Sea Waste Fee för ansvarsfull sjöfart

Tillsammans med sjöklustrets intresseorganisationer och myndigheter utarbetade vi ett informationspaket som ökar vetskapen på lastfartyg och rederier.

Informationspaketet Baltic Sea Waste sammanfattar Östersjöregionens miljöbestämmelser, berättar om No Special Fee-systemet och uppmanar fartyg att lossa även det avfall i hamnarna, som enligt lag kan släppas ut i havet.

Hamnar och skeppsmäklare delar ut informationspaket till fartyg som är på väg till finska hamnar, och Fintraffic till fartyg som rör sig på finskt territorialvatten.

Ship Waste Action innebär utbyte av information och erfarenheter, samt gemensam utveckling.

Ship Waste Action
-initiativet omvandlar avloppsvatten till energi

Fartygens toalettavloppsvatten och hushållsvatten innehåller närings- och fasta ämnen vars återvinningspotential inte utnyttjats.

Vi startade Ship Waste Action-initiativet, där fartygsavloppsvatten görs om till biogas och markförbättringsmedel eller fjärrvärme. Ship Waste Action startade i HaminaKotka hamn och har sen dess spridit sig till andra hamnar i Finland.

Initiativet sammanför aktörerna i hela värdekedjan: rederierna, hamnarna, avfallshanteringsföretagen, skeppsmäklarna, transportföretagen, avloppsreningsverken och energiföretagen. Utöver att återvinna näringsämnena i avloppsvattnet, är syftet med initiativet också att utveckla själva processen.

Alla parter måste skapa nya verksamhetsmetoder och förbättra samarbetet så att lastfartygen lossar sina avloppsvatten i hamnarna framöver.

Ship Waste Action innebär utbyte av information och erfarenheter, samt gemensam utveckling.

KONTAKTA OSS

Mia Hytti

Projektledare, sjöfart

+358 40 660 1829

mia.hytti@bsag.fi

Irina Niinivaara

Chef för företagssamarbete

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

image/svg+xml