Hoppa till sidans innehåll

Kriterier och inlärningsväg FÖR REGENERATIVT JORDBRUK

De allmänna kriterierna för regenerativa jordbruk och odlarens inlärningsväg hjälper aktörerna i livsmedelskedjan att följa utvecklingen av verksamheten på gårdarna. Målet är att förbättra markhälsan och öka kolinlagringen i åkermarkerna. BSAG har skapat kriterierna i samarbete med företag, forskare och odlare på Carbon Action-plattformen.

Kriterierna hjälper jordbrukaren och företagen

Kriterierna för regenerativt jordbruk hjälper jordbrukare och företag att åskådliggöra villkoren för den regenerativa odlingsverksamheten.

BSAG har utvecklat kritrierna i samarbete med företag, forskare och odlare på Carbon Action-plattformen. Kriterierna fungerar som praktiska redskap för att följa jordbrukarnas utveckling och odlingsverksamhet.

Det finns inget certifikat för regenerativ odling och vem som helst kan odla regenerativt oberoende av gårdens inriktning och odlingsverksamhetens skala. BSAG utför inte auditeringar av verksamheter och utfärdar inte certifikat.

image/svg+xml

Kriterier och inlärningsväg

Kriterierna

Med hjälp av de allmänna kriterierna för regenerativt jordbruk kan företagen följa kontraktsodlares verksamhet och utveckling.

Inlärningsväg

Inlärningsvägen är ett hjälpmedel för att se på vilken nivå de regenerativa jordbruksmetoderna verkställs på gårdarna.

Exempel

Exemplet tar upp hur kriterierna kan fullföljas på en spannmålsgård.

De allmänna kriterierna för regenerativa jordbruk

BSAG:s kriterier för regenerativt jordbruk siktar på att förbättra markhälsan på åkrarna och öka jordbruksmarkens kolinlagring. Kriterierna grundar sig på jordbrukarens kontinuerliga lärande och grundprinciperna inom regenerativt jordbruk: maximera fotosyntesen samt mikroberna och minimera jordbearbetningen.

Kriterierna bör alltid preciseras enligt produktionsinriktning och geografiskt läge.

1. Utveckla din kompetens och verksamhet kontinuerligt 

2. Förbättra och upprätthåll åkermarkens odlingsskick målmedvetet

3. Stärk den biologiska mångfalden ovan och under jord systematiskt

4. Ha en mångsidig växtföljd

5. Maximera det levande växttäcket året runt

6. Minimera markbearbetningen 

7. Använd näringsämnen enligt grödans behov och utnyttja i första hand organiska gödningsmedel och biologisk kvävefixering

8. Minimera användningen av växtskyddsmedel

!

De mest välmående åkrarna kan producera skördar även under längre perioder av extremt väder, utan att den värdefulla matjorden rinner ut i vattendragen.

INLÄRNINGSVÄG för jordbrukare

Engagerad

En engagerad odlare identifierar de skyldigheter som föreskrivs i lagstiftningen och bygger på sin kunskap genom att delta i exempelvis onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk. Odlaren deltar i diskussioner och lär sig av andra jordbrukare i olika nätverk. Odlaren gör även upp en plan för regenerativt jordbruk.

Aktiv

Uppfyller de allmänna kriterierna på åtminstone en del av sina skiften och följer hur målen den egna planen uppnås.

En aktiv odlare satsar också på kontinuerligt lärande och kan tillämpa odlingsmetoderna med hänsyn till förhållandena på den egna gården.

Avancerad

Uppfyller de allmänna kriterierna för regenerativt jordbruk och förstår deras inverkan på gården​.

Mätningen av effekterna av odlingsåtgärderna är en central del av gårdens utveckling och odlarens inlärningsprocess.​

En avancerad odlare fungerar som drivande kraft i sin gemenskap​ och delar aktivt med sig av sin kunskap.

Exempel på hur kriterierna fullföljs i regenerativ spannmålsodling

Vad innebär fullföljandet av kriterierna för regenerativt jordbruk på en spannmålsgård? I exemplet utgår vi från att vattenhushållningen fungerar väl, markpackning avlägsnas, spårämnena är i balans och pH är 6–6,5 i åkern.

Åkrarna på gården har ett kontinuerligt växttäcke på åkrarna, dvs. ett äkta växttäcke på vintern på minst 90 procent av arealen. ​Växtföljden är mångsidig. I mån av möjlighet undviks ettåriga grödor av samma växtsläkte på samma skifte flera år i rad. Det växlas mellan ettåriga och fleråriga grödor samt grödor av olika släkten.​ Blandade grödor eller bottengrödor som består av flera arter odlas på åkrarna.

Gödslingsbehovet mäts med hjälp av till exempel jord- och växtanalyser och åkrarna gödslas bara enligt växternas behov. I första hand används organiska gödningsmedel och användningen av konstgödsel minimeras. Lösliga näringsämnen används endast i en mängd som motsvarar växtens omedelbara näringsbehov, dvs. 50 kg N/ha per spridningsgång.​

Markbearbetningen minimeras på åkrarna. Minimibearbetning, dvs. grund (< 10 cm) blandande jordbearbetning, används i första hand. Grödan anläggs i samband med eller efter jordbearbetningen.​

Användningen av bekämpningsmedel minimeras och i första hand används alltid mekaniska och biologiska bekämpningsmetoder. Bekämpningsmedel mot insekter eller sjukdomar används bara i undantagstillstånd.​ Den biologiska mångfalden på åkrarna förstärks till exempel genom naturvårdsvallar eller mångfaldsremsor.​

Mies viljapellolla selin kameraan päin.
Regenerativt jordbruk strävar efter att stödja naturens egna processer och på så sätt uppnå de bästa nyttorna både för jordbrukaren och miljön.

Odla regenerativt

Det går redan att få tag på både forsknings- och erfarenhetsbaserad information om regenerativa jordbruksmetoder. Hur en metod påverkar åkern beror i hög grad på bland annat åkerns historia, jordarten samt de lokala omständigheterna, som till exempel vädret.  

Carbon Action-forskningen fokuserar på att samla detaljerad information om metodernas verkan, samtidigt som de utvecklas i samarbete med jordbrukarna på hundra Carbon Action-gårdar.  

Läs mera om jordbruksmetoderna i materialen för regenerativt jordbruk. Genom Carbon Action Svenskfinland-projektets material och evenemang får du tillgång till den senaste vetenskapliga kunskapen om regenerativt jordbruk. I projektets Facebook-grupp kan du dela kunskap och erfarenheter med andra jordbrukare. 

I den kostnadsfria onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk får du mer information om metoder som förbättrar marken och hur du kan anpassa dem till markerna på din gård. 

KONTAKTA OSS

AKTUELLT

image/svg+xml