Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action-forskningen visar vägen

Mångsidig och tvärvetenskaplig forskning spelar en central roll i omställningen till ett regenerativt och mer hållbart jordbruk. Vetenskapen ger jordbrukarna, företagen och beslutsfattarna verktyg för att lösa frågor som berör vår framtid.

CARBON ACTION-FORSKNINGEN

Projekten

I de 30 projekten forskas det i kolinlagring i marken, biodiversitetens inverkan på kolinlagringen och anpassning av jordbruksmetoder till de rådande klimatförhållandena.

Carbon Action-gårdarna

Kolinlagrande jordbruksmetoder testas och mäts i forskning som utförs tillsammans med jordbrukare på hundra gårdar. På fyra intensiva provytor studeras kolets kretslopp och inlagring med hjälp av atmosfäriska mätningar och modellering.

 

Forskningsartiklar

Alla referentgranskade vetenskapliga artiklar producerade i Carbon Action-samarbetet finns i vår materialbank (introduktionerna på finska, artiklarna på engelska).

Field Observatory

Genom Field Observatory-applikationen kan du följa kolinlagringen i marken på Carbon Action-gårdarna och tre intensivgårdar i realtid.

 

image/svg+xml

Forskning om kolinlagring i marken på toppnivå

Jordmåns- och mikrobanalyser, atmosfäriska mätningar och modellering används för att undersöka kolets kretslopp i marken och atmosfären, hur jordbruket lagrar kol i marken samt betydelsen av växtligheten och den biologiska mångfalden i marken. 

Carbon Action-forskningen undersöker också hur regenerativt jordbruk påverkar urlakningen av näringsämnen och den biologiska mångfalden i åkermiljön. Med hjälp av ekonomiska analyser kan vi säkerställa att de kolinlagrande jordbruksmetoderna som utvecklas är effektiva och kan tillämpas i praktiken.

I en nära framtid kan vi modellera och förutse kolinlagringen också på sådana områden för vilka få konkreta mätdata finns tillgängliga. Resultaten av verifieringssystemet kan användas i bred skala som grund för beslutsfattande och serviceutveckling.  

Tutkija ja mittauslaite pellolla.

Carbon Action-forskningsfrågorna

Växtlighetens och markens processer: På vilket sätt kan man öka på kolinlagringen och bilda ett så permanent kollager som möjligt?

Jordbruksmetoder: Hur kan man förbättra jordbruksmetoderna så att kolbindningen, den biologiska mångfalden och markens förmåga att binda näringsämnen, samt jordhälsan, produktiviteten och skördens näringsmässiga kvalitet ökar?

Verifiering och modellering: På vilka sätt kan kolbindningen och andra klimatpåverkningar mätas?

Ekonomi och styrmedel: Hur ska det inlagrade kolet införas ”på marknaden” och hur kan det utnyttjas i klimatarbetet på den offentliga och privata sektorn? Hur kan klimat- och jordbrukspolitiken stödja verkställandet av dessa lösningar i Finland och annanstans?

*

Det främsta målet för forskningsarbetet är att skapa ett vetenskapligt verifieringssystem för markens kolinlagring.

Etualalla numerokyltti koelohkolla Viikin tutkimuspelloilla, taustalla joukko tutkijoita ja oppilaita.

Försöksskiftena producerar mångsidig information 

I Carbon Action-forskningen utnyttjas flera olika försöksskiften för att få fram forskningsdata. På våra hundra pilotgårdar insamlas erfarenheter av de olika kolinlagrande jordbruksmetoderna och deras effekter på bland annat jordhälsa och skördenivåer.   
 
På nio långvariga provytor studeras förändringar i kollagren i olika jordskikt, samt näringsurlakning.


På intensivprovytorna i Qvidja, Vik, Kilpiä och i Ruukki forskas kolets kretslopp och kolinlagring med hjälp av bland annat atmosfärisk mätning och matematiska modeller

Miljökriserna kräver nya sätt att utföra forskningssamarbete

STN MULTA -forskningskonsortiet driver Carbon Action-forskningen. Forskningssamarbetet på Carbon Action-plattformen växer ständigt och vid sidan av konsortiet har det uppkommit ett tiotal forskningsprojekt som söker svar på de gemensamma forskningsfrågorna.  

Närmare hundra forskare söker svar på forskningsfrågorna i Carbon Action. Nya forskare inom området välkomnas med i nätverket.  

Samarbetspartnerna

Meteorologiska institutet samordnar forkningstalkot som sträcker sig över både geografiska gränser och vetenskapliga inriktningar. Forskningsnätverket består av Naturresursinstitutet (LUKE), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Zürichs universitet och Ruralia-institutet. En del av företagen på Carbon Action-företagsplattformen deltar också i forskningsprojekten. 

Hundra så kallade Carbon Action-gårdar deltar också i forskningen. Samarbetet mellan bönder och forskare är internationellt sett unikt. Jordbrukarnas perspektiv beaktas i forskningen, så att dess resultat bättre kan tillämpas i praktiken.

För mer information

Jari Liski
Forskningsprofessor, Enhetschef för forskning i klimatsystemet
Meteorologiska institutet
jari.liski@fmi.fi

*

Carbon Action-forskningen utvecklar regenerativa jordbruksmetoder som främjar kolinlagring i samarbete med jordbrukarna på Carbon Action-gårdarna. 

KONTAKTA OSS

Pieta Jarva

Strategidirektör

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

image/svg+xml