Hoppa till sidans innehåll

Odlarna står i centrum i det nya HITTI-projektet: ”Det här är precis den typen av next-level insatser som behövs nu!”

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

BSAG startade det treåriga Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI) -projektet i mars 2022. Projektet utvecklar situationsanpassade odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i odlingsmarkerna. Det odlarinriktade projektet ökar medvetenheten om kolinlagrande jordbruksmetoder i hela jordbrukssektorn.

Odlarna i projektet bildar mindre kärngrupper och lite större föregångargrupper i två olika regioner: i Birkaland och i Nyland. Odlargrupperna i Birkaland fokuserar på adaptiv betesgång, vilket innebär att djuren spenderar en kortare tid på ett betesområde och flyttas inom 1–5 dagar till ett annat område. Detta ger längre tid för växterna att återhämta sig, vilket maximerar fotosyntesen och därigenom kolinlagringen i marken. De nyländska odlarna ökar assimileringen på sina åkrar genom att maximera gröna veckor. Det betyder att odlarna planerar växtföljden på sina åkrar så att det uppstår så korta avbrott i det gröna växttäcket som möjligt.

BSAG:s uppgift är att förmedla kunskapen som producerats i projektet, så att odlingsmetoderna kan spridas och utnyttjas över hela jordbrukssektorn. HITTI-projektet skapar en modell som kan tillämpas för att pröva och utveckla situationsanpassade odlingsmetoder också på andra håll i landet. Odlarna anpassar odlingsmetoderna till sina egna utgångspunkter och utvecklar ömsesidigt lärande, vilket är ett inlärningssätt där deltagarna delar kunskap sinsemellan och lär varandra. Projektet är en del av Fånga kolet-klimatåtgärdshelheten för markanvändningssektorn och startades under våren 2020 av Jord- och skogsbruksministeriet.

Situationsanpassning hjälper odlaren att anpassa sig till klimatförändringen

Odlarparet Piia och Petri Jokela från Jokela gård i Nurmijärvi deltar i projektet och anser att situationsanpassad odling är speciellt viktig nu, då vi upplever häftiga växlingar i vädret: ”Man måste i allt högre grad välja tidpunkten av odlingsåtgärderna efter eget omdöme, och glömma det kalendern säger. Förra växtsäsongens misslyckanden berodde på att vi sådde i för blöt och kall jord. Under året dessförinnan hade vi tålamod att vänta på de rätta förhållandena, vilket hjälpte oss att lyckas.”

Odlaren Mari Alanen från Nokia säger också att tidpunkten för odlingsåtgärderna har blivit svårare att välja på grund av oförutsägbara väder. ”Att anlägga nya vallar har på grund av torkan varit riktigt utmanande de senaste åren. Höstetableringen lyckades när vädret var passligt”, säger Alanen.

”Jordbrukare har i alla tider behövt anpassa sig till naturförhållandena, men de senaste åren har det varit särskilt svårt på grund av extremväder”, sammanfattar BSAG:s Eija Hagelberg, huvudansvarig för HITTI-projektet och ledare för Carbon Action-samarbetsplattformen. Hon fortsätter med att sammanfatta målsättningen: ”I HITTI-projektet vill vi förbättra jordbrukarens förmåga att förutse situationer i de ständigt växlande förhållandena, och därigenom också stärka jordbrukets roll i arbetet för att stävja klimatförändringen. Projektet kommer att ge oss både erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap om hurdana odlingsmetoder som kommer att hjälpa oss alla att klara av framtidens väderförhållanden”

Vad händer i HITTI-projektet?

Kärngrupperna och föregångargrupperna fokuserar på olika delområden inom situationsanpassad odling: I Birkaland utvecklar odlarna adaptiv betesgång, i Nyland maximering av gröna veckor. Kärngrupperna består av cirka sju gårdar, och de undersöker och analyserar odlingsmarken både sensoriskt och med hjälp av mätinstrument. De dokumenterar sina odlingsåtgärder och förmedlar informationen aktivt till cirka de 10–30 jordbrukare i närområdet som utgör föregångargrupperna.

Projektet har en egen styrgrupp och flera samarbetspartner. BSAG ansvarar för koordineringen av grupperna i de olika områdena och kommunikationen om projektet över hela Finland, bland annat genom att producera en dokumentär om situationsanpassad odling. På så sätt ökas medvetenheten om situationsanpassade odlingsmetoder inom hela jordbrukssektorn.

Mätteknik stöder beslutsfattandet

Kärngrupperna använder sig av mätteknik i planeringen och beslutsfattandet. Datasense Oy levererar väderstationer, marksensorer och sensorer som mäter grundvattennivån till alla åkerskiften.
Kärngrupperna kommer överens om var sensorerna ska installeras och vad som mäts på respektive åker. Alla lär sig om varandras åkrar, och alla behöver inte mäta samma saker på sina åkrar. Utgående ifrån mätresultaten gör odlarna de nödvändiga korrigeringarna i sina åtgärder på åkrarna. Resultaten lagras i moln och används också för forskningsändamål.

Kolinlagrande jordbruk väcker intresse

Intresset för kolinlagrande jordbruk har vuxit bland odlare och det finns behov för mera kunskap i ämnet. Projektet bjuder på efterlängtad kunskap om helhetsmässig skötsel av odlingsverksamheten. ”Vi förväntar oss att fördjupa vår kompetens inom olika ämnesområden så att vi bättre kan hantera helheten”, beskriver Piia och Petri från Jokela gård. Mari Alanen hoppas å sin sida kunna producera bra och högkvalitativt foder och bete med hjälp av måttliga arbetsinsatser och naturenliga metoder.

Gjort på rätt sätt och vid rätt tidpunkt hjälper kolinlagrande jordbruk till att stävja klimatförändringen och stöder anpassningen till den. Kolinlagrande jordbruk har utvecklats med hjälp av aktiva odlare på Carbon Action-plattformen, som koordineras av BSAG. HITTI-projektet kommer att fördjupa jordbrukarnas kunskap om kolinlagrande jordbruk och öka kännedomen om det inom hela jordbrukssektorn. ”Det här är precis den typen av next-level insatser som behövs nu!”, sammanfattar Sirkku Puumala från Verkatakkila gård i Vichtis.

För mer information:

Tidsperiod: 1.3.2022 – 31.10.2024

Ansvarsperson: Projektchef Eija Hagelberg, BSAG

Kontakt: eija.hagelberg@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml