Hoppa till sidans innehåll

Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde inrättas i Gullkrona – 4800 hektar undervattensnatur skyddas

Nyheter Skydd av havsnatur

Den här hösten skrevs ett stycke av Östersjöns historia, då Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde inrättades på vattenområdet runt ön Gullkrona. Skyddandet av den biologiska mångfalden hjälper det känsliga Östersjön att motstå hot från exempelvis klimatförändringen och övergödning. 

Markägarna gjorde ett enhälligt beslut om att stifta skyddsområdet redan i maj 2021. Nu har skyddsområdet vunnit laga kraft från Egentliga Finlands NTM-central. Gullkrona marina skyddsområde ligger i Pargas, söder om Nagu. I och med att området skyddas, förbjuds vattenbruk, upptagning av sand och andra aktiviteter som i hög grad påverkar havsbottnen. I området växer en ålgräsäng, vid den kommer ett ankringsförbud att gälla. Under fåglarnas häckningstid råder rörelseförbud runt fåglarnas häckningsöar.   

Gullkrona marina skyddsområde är 4800 hektar stort och därmed det största privata skyddsområdet i Skärgårdshavet. I genomsnitt är privata skyddsområden i Östersjön ca 280 hektar stora.   

Gullkrona marina skyddsområde på kartan. På skyddsområdet tryggas fåglarnas häckning genom ett rörelseförbud under häckningstiden och en ålgräsäng skyddas genom ankringsförbud.

Vi är mycket glada över att vi tillsammans med de andra delägarna har kunnat bidra till initiativet att bilda skyddsområdet. Jag hoppas att det här pilotprojektet funderar som exempel och inspirerar till att andra motsvarande skyddsområden bildas.

Irina Wahlström, Gullkrona fiskelagsmedlem

Inspiration till att bilda privata skyddsområden

Skyddandet av Östersjöns biologiska mångfald är viktigt, eftersom mångfalden av arter och levnadsmiljöer hjälper havet att klara av hoten som exempelvis klimatförändringen och övergödning innebär. Data som har samlats in inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (VELMU), visar att de grunda strandvattnen oftast är mest rika på biologisk mångfald. Inrättandet av ett privat skyddsområde är ett konkret sätt för markägaren att hjälpa Östersjön.  

För att inrätta ett skyddsområde på privatägda vattenområden, krävs det att alla markägare ger sitt godkännande. Alla bestämmelser angående naturskyddet och begränsningarna som införts har redan från början formats tillsammans med markägarna, alltså Gullkrona fiskelag. Genom hela processen har man beaktat att begränsningarna inte ska orsaka orimliga förhinder för lokalbefolkningen. Exempelvis fiske, jakt och byggande har inte begränsats.   

”För oss har det alltid varit oerhört viktigt att respektera skärgårdens naturvärden och mångfald. Vi är mycket glada över att vi tillsammans med de andra delägarna har kunnat bidra till initiativet att bilda skyddsområdet. Jag hoppas att det här pilotprojektet fungerar som exempel och inspirerar till att andra motsvarande skyddsområden bildas”, konstaterar fiskelagsmedlem Irina Wahlström. 

Naturskyddet i Gullkrona är en gemensam insats 

Baltic Sea Action Group har koordinerat Gullkronas skyddsprocess, men själva skyddsansökan gjordes i fiskelagets namn. Man har från början gjort nära samarbete med Egentliga Finlands NTM-central, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral och Miljöministeriet.   

”För att skydda ett stort havsområde som Gullkrona, behövs mångsidiga kunskaper och växelverkan mellan olika parter. Hjälpen som sakkunniga har bidragit med för att förverkliga skyddsområdet har varit ovärderlig. Tillsammans med sakkunniga utvecklar vi sätt att göra inrättandet av privata marina skyddsområden mera tilltalande”, berättar BSAG:s projektledare Anna Klemelä.   

“Beslutet om att stifta ett privat skyddsområde på Gullkronas samfällda vatten var exceptionellt i många avseenden. Bakgrundsarbetet gjordes av en omfattande samarbetsgrupp om drevs av BSAG och Forststyrelsen tog reda på områdets naturvärden, som fungerar som grund för skyddsbeslutet. Genom VELMU-programmet börjar vi bättre förstå de skyddsvärda naturvärdena och NTM-centralen hoppas att Gullkrona fungerar som exempel för andra”, kommenterar Egentliga Finlands NTM centrals överinspektör Leena Lehtomaa. 

 

Hyvinvoiva rakkohaurukasvusto kalliopohjalla.
Blåstångsskogarna i havsområdet runt Gullkrona är nu skyddade. Blåstången är en viktig nyckelart som upprätthåller många andra arter i Östersjön.

Projektet Ett levande Östersjön fortsätter att främja privata skyddsområden 

Havsområdet kring Gullkrona fungerar som pilot inom projektet Ett levande Östersjön, som startade år 2019. Förutom att utveckla fler privata skyddsområden, fokuserar projektet också på uppföljning av skyddsåtgärdernas effekter och att öka kännedomen om Östersjöns unika undervattensmiljö. Ålandsbankens Östersjöprojekt har finansierat Ett levande Östersjön från början. Projektets fjärde verksamhetsår inleddes i september, då Östersjöprojektet tilldelade Ett levande Östersjön 85 000 € i fortsatt finansiering.  

Ålandsbankens Östersjöprojektets finansiering och strategiska partnerskapet har haft en avgörande roll i vårt arbete att skydda Östersjöns biologiska mångfald, som nu konkretiseras genom Gullkrona marina skyddsområde. Det finns mycket som är värt att skydda i Östersjön och den fortsatta finansieringen som vi får från Östersjöprojektet möjliggör fortsättning av skyddsarbetet”, gläder sig Klemelä. 

“Projektet Ett levande Östersjön tilltalade oss direkt från början, eftersom det lyfte fram temat kring Östersjöns biologiska mångfald, som då var sämre känt. Projektets mål är också att utveckla tillvägagångssätten för att bilda skyddsområden, så att det blir enklare och tydligare för privata ägare att skydda ekologiskt värdefulla områden. Det här är särskilt viktigt, eftersom forskning visar att en stor del av de skyddsvärda, ekologiskt värdefulla områdena finns på privata vattenområden”, berättar ordförande för Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland Anne-Maria Salonius.  

Projektet Ett levande Östersjön är en del av BSAG:s projekthelhet för marina miljöskydd. BSAG är även med i projektet LIFE IP-BIODIVERSEA  som utvecklar Östersjöns skyddsnätverk och som finansieras av EU:s LIFE-program. Inkommande sommar börjar SaaristoRider (SAARI) projektet, där vattenkvaliteten runtom Gullkrona karteras, med finansiering av Egentliga Finlands Förbund. 

Äger du ett vattenområde i Östersjön? Bekanta dig med möjligheten att stifta ett skyddsområde här.

KONTAKTA OSS

Anna Klemelä

Projektchef, marinbiologisk mångfald; Kommunikationsspecialist

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml