Hoppa till sidans innehåll

Ta tag i kolterminologin

Regenerativt jordbruk Infomaterial

Kol = Grundämnet kol är en förutsättning för livet. Den kemiska beteckningen för kol är C.

Assimilation, alltså fotosyntesen = En process där växternas gröna delar, alger och vissa bakterier binder koldioxid och vatten, och producerar syre och socker av dem.

Koldioxid (CO2) = Oorganisk förening av kol och syre, och den mest betydande växthusgasen som produceras av mänskliga aktiviteter. Växter upptar kol från atmosfärens koldioxid genom assimilation.

Metan (CH4= Oorganisk förening av kol och väte. Slutprodukt av rötning, dvs. nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Det har en högre växthusgaseffekt än koldioxid, men dess mängd i atmosfären är mindre och den har en kortare livstid.

Organiskt material eller material av organogent ursprung= Dött material från växter, mikrober och djur samt deras beståndsdelar och nedbrytningsprodukter.

Organiskt kol = Kol som ingår i det organiska materialet. Organiskt kol är en central beståndsdel i organogent material. Kolet blir ursprungligen en del av det organogena materialet via växternas fotosyntes.

Oorganiskt kol = Med oorganiskt kol i marken avses kol som förekommer som beståndsdel i ett karbonatmineral. I den finländska berggrunden är karbonatmineraler sällsynta, men de är en viktig del av kolets kretslopp globalt sett.

Mullhalt = Halten av organiskt material i åkermarken. Mineraljordarna klassificeras som mullfattiga (organiskt material under 3 %), mullhaltiga (3–6 %), mullrika (6–12 %) och mycket mullrika (12–20 %). I mulljordar är halten organiskt material 20–40% procent och i torvjordar över 40 procent.

Kolflöde till marken = Tillförsel av kol i marken. Kolflödet till marken kommer till exempel från det kol som finns i rotsystem och växtrester samt olika slags organiska gödsel- och jordförbättringsmedel.

Kollager = Ekosystem eller den del av ett ekosystem som har förmåga att binda eller frigöra kol.

Kolbindning = Process där kol från atmosfären bli en del av det långvariga kollagret.

Kolsänka = Ekosystem eller den del av ett ekosystem där processerna binder kol från atmosfären i ett kollager som bildas av det organiska materialet. Ekosystemet fungerar som kolsänka då dess kollager ökar.

Kolkälla = Ekosystem eller den del av ett ekosystem där processerna ökar kollagret i atmosfären.

Koldioxidekvivalent (CO2-ekv.) = En enhet för att beräkna den kombinerade effekten av olika växthusgasutsläpp på klimatuppvärmningen. Vid beräkning av utsläpp uttrycks koldioxidekvivalenterna som en massa så, att effekten av andra växthusgaser har omvandlats till att motsvara uppvärmningseffekten av koldioxid (GWP = Global Warming Potential) under en 100-årig granskningsperiod. GWP för koldioxid är således 1, medan exempelvis metanutsläpp multipliceras med koefficienten 28–34 och dikväveoxidutsläppen med koefficienten 265–298.

Dimensioner som krävs för att uppskatta mängden kol

Det uppskattas att 55–60% av markens organiska materialmassa består av kol. I allmänhet utgår beräkningarna från att kol utgör 58% av markens organiska material.

Av koldioxidens vikt är 27% kol. 1 gigaton kol motsvarar 3,7 gigaton koldioxid. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären uttrycks i ppmv-enheter (ppmv = miljondel av volymen). 1 ppmv koldioxid i atmosfären motsvarar 7,8 gigaton koldioxid och 2,1 gigaton kol.

Lär dig mer om kolet i marken och kolets kretslopp

Heinonsalo, J. (red.) 2020. Kolguide: Översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk 

Läs även

Läs mera
image/svg+xml