Siirry pääsisältöön

Hiilitermistö haltuun

Uudistava viljely Infomateriaali

Hiili = Hiili on elämälle välttämätön alkuaine. Hiilen kemiallinen merkki on C.

Yhteyttäminen eli fotosynteesi = Prosessi, jossa vihreät kasvinosat, levät ja jotkin bakteerit sitovat hiilidioksidia ja vettä, ja tuottavat niistä happea ja sokeria.

Hiilidioksidi (CO2) = Hiilidioksidi on hiilen ja hapen epäorgaaninen yhdiste, ja merkittävin ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista. Kasvit ottavat hiiltä ilmakehän hiilidioksidista yhteyttämällä.

Metaani (CH4) = Hiilen ja vedyn epäorgaaninen yhdiste, jota muodostuu eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Se on kasvihuonekaasuna hiilidioksidia voimakkaampi, mutta sen määrä ilmakehässä on pienempi ja elinikä lyhyempi.

Orgaaninen eli eloperäinen aines = Kasveista, mikrobeista ja eläimistä peräisin olevaa kuollutta ainesta, jota esiintyy maaperässä eriasteisesti hajonneina yhdisteinä.

Orgaaninen hiili = Eloperäiseen aineksen sisältämä hiili, ja eloperäisen aineksen keskeinen rakenneosa. Hiili päätyy eloperäisen aineksen osaksi alun perin kasvien yhteyttämisen kautta.

Epäorgaaninen hiili = Karbonaattimineraalien rakenneosana esiintyvä hiili. Suomen kallioperässä karbonaattimineraalit ovat harvinaisia, mutta globaalisti ne ovat oleellinen osa hiilen kiertokulkua.

Multavuus = Peltomaan eloperäisen aineksen pitoisuus. Sen perusteella kivennäismaat luokitellaan vähämultaisiksi (eloperäistä ainesta alle 3 %), multaviksi (3-6 %), runsasmultaisiksi (6-12 %) ja erittäin runsasmultaisiksi (12-20 %). Multamaissa eloperäisen aineksen osuus on 20-40 % ja turvemaissa yli 40%.

Hiilisyöte = Hiilen lisäys maaperään. Hiilisyötettä ovat esimerkiksi kasvien, niiden juuristojen ja kasvintähteiden sekä eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden sisältämä hiili.

Hiilivarasto = Ekosysteemi tai sen osa, jolla on kyky sitoa tai vapauttaa hiiltä.

Hiilen sidonta = Prosessi, jossa ilmakehän hiilidioksidia siirtyy pitkäaikaiseen hiilivarastoon.

Hiilinielu = Ekosysteemi tai sen osa, jossa tapahtuvat prosessit sitovat ilmakehän hiiltä orgaanisten aineiden muodostamaksi hiilivarastoksi. Ekosysteemi toimii hiilinieluna, kun sen hiilivarasto kasvaa.

Hiilen lähde = Ekosysteemi tai sen osa, jossa tapahtuvat prosessit kasvattavat hiilivarastoa ilmakehässä.

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) = Suure, jota käytetään laskemaan eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua vaikutusta ilmaston lämpenemiselle. Päästöjä laskettaessa hiilidioksidiekvivalentit ilmaistaan massana niin, että muiden kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin lämmitysvaikutusta (GWP = Global Warming Potential) sadan vuoden tarkastelujaksolla. Hiilidioksidin GWP on siis 1, kun taas esimerkiksi metaanipäästöt kerrotaan kertoimella 28-34 ja dityppioksidipäästöt kertoimella 265-298.

Hiilen määrän arviointiin tarvittavia mittasuhteita

Maan eloperäisen aineksen massasta on hiiltä arviolta 55-60 %. Yleisesti laskennassa käytetään oletusta, että hiili muodostaa 58 % maan eloperäisestä aineksesta.

Hiilidioksidin painosta hiiltä on 27 %. 1 Gigatonni hiiltä vastaa 3.7 gigatonnia hiilidioksidia. Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä ilmaistaan ppmv-yksikköinä (ppmv = tilavuuden miljoonasosa). 1 ppmv hiilidioksidia ilmakehässä vastaa 7.8 gigatonnia hiilidioksidia ja 2.1 gigatonnia hiiltä. 

Lisätietoa maaperän hiilestä ja hiilen kierrosta

Heinonsalo, J. (toim.) 2020. Hiiliopas – katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml