Hoppa till sidans innehåll

SAARI

Aktiv Skydd av havsnatur

Skydd av havsnatur

SAARI-projektet producerar information om undervattensförhållandena i Gullkrona

Projektet kartlägger vattenkvaliteten i det marina skyddsområdet i Gullkrona. Genom att mäta vattenkvaliteten får man information om förhållandena som påverkar den marinbiologiska mångfalden på området. Informationen stöder uppföljningen av effekten som naturskyddet har på miljön.

Officiellt namn

SaaristoRider (SAARI)

Tidspeiod

2023 – 2024

Ansvarspersoner

Matias Scheinin, Anna Klemelä

Ansvariga aktörer

Pro Litore ry, BSAG

Finansiär

Egentliga Finlands Förbund

Att uppfölja vattenkvaliteten hjälper till i att fastställa effekten av skyddet

BSAG samarbetar med Pro Litore ry i SAARI-projektet för att uppfölja vattenkvalitén i skyddsområdet kring Gullkrona. Skyddsområdet grundades i oktober 2022 som en del av BSAG:s Ett Levande Östersjön-projekt. Syftet med skyddet är att bevara områdets artrika natur.

Undervattensnaturens välmående påverkas av exempelvis salthalt, näringsmängd och vattnets grumlighet. En viss naturlig variation av dessa värden sker ständigt men de kan också påverkas indirekt av människan i form av avrinning och utsläpp. Med hjälp av mätningarna i SAARI-projektet kan vi erhålla en noggrann helhetsbild över skyddsåtgärdernas effekt på naturen över en längre tid.

I Skärgårdsområden kan den lokala variationer av både naturtyper och vattenkvaliteten vara mycket stora. Omfattande karteringar av skyddsområdets undervattensvärld erbjuder värdefull information om i hurdana förhållanden områdets arter lever.

I projektet mäts vattenkvalitén på ca. 3000 mätpunkter i vattenområdet vid Gullkrona under åren 2023-2024. Pro Litore ry utför mätningarna med Coastrider-metoden, där de olika vattenparametrarna mäts av en automatiserad, rörlig sond. I praktiken innebär detta att mätningarna görs utan att störa undervattensnaturen.

När man skyddar områden vore det alltid viktigt att följa upp skyddets verkan. Framför allt till havs är sådana uppföljningar svåra att utföra, då näringsämnen och föroreningar rör sig med vattenmassorna utan hänsyn till skyddsområdesgränser. Därtill blir förändringar i havets tillstånd ofta synliga först efter en tid. I och med SAARI-projektet kan vi ändå få en uppfattning om skyddets verkan från den stunden då skyddet träder i kraft. Projektet fungerar också som en grund för andra liknande uppföljningar i framtiden.

Matias Scheinin, Pro Litore ry

KOntakta oss

Anna Klemelä

Projektchef, marinbiologisk mångfald; Kommunikationsspecialist

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Skyddskoordinator, marinbiologisk mångfald

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

AKTuellt

Med i projektet

Läs även

Läs mera
image/svg+xml