JÄRKI LANNOITE

Järki Lannoite oli Baltic Sea Action Groupin ja Peimarin koulutuskuntayhtymä Livian Ammattiopiston vuosina 2015-2018 yhdessä toteuttama hanke. Se oli suoraa jatkoa lannan käyttöön liittyviä hyviä käytäntöjä kartoittaneelle ja niiden leviämistä edistäneelle Järki Lanta -hankkeelle.

Hankkeen tavoitteena oli kierrätysravinnealan edistäminen. Tätä tehtiin kokoamalla ja välittämällä tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista ja niiden markkinoista, käytöstä ja käyttökokemuksista. Lisäksi kartoitettiin alaa koskevan säädöstön kehittämistarpeita.

Hankkeessa etsittiin ja esiteltiin sekä ulkomaisia että kotimaisia esimerkkejä jo olemassaolevista kierrätysravinnetuotteista ja alan kehityksestä maailmalla.

Käytönnön esimerkkien avulla kartoitettiin tuotteiden tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja tuotteiden hintakilpailukykyä niin alan yritysten, alalla toimivien urakoitsijoiden kuin erityisesti tuotteiden käyttäjien eli viljelijöiden näkökulmasta. Myös viljelijöiden käytännön kokemuksia kierrätysravinteiden käytöstä kartoitettiin. Samalla kerättiin alan toimijoilta ideoita alan kehittämiseksi, koskien niin tuotteita, teknologioita, logistiikkaa, yhteistyötä kuin säädöstöä.

Neljä käytännönläheistä Järkipäivää jalkauttivat tietoa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kierrätyslannoitteisiin liittyvä oppimateriaalipaketti.

Hanke oli osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa.

 

Ravinteet tehokkaaseen ja tuottavaan kiertoon

Kerran maaperästä louhittu fosfori ei kierrosta häviä eikä haihdu. Kierrätysfosforia riittäisi vuosittain 12 kg jokaiselle Suomen peltohehtaarille. Noin kahdeksan kiloa fosforia saadaan lannan mukana, pari kiloa elintarvike- ja rehuteollisuuden sivuvirroissa sekä yhdyskuntien biojätteissä. Toiset kaksi kiloa olisi mahdollista saada yhdyskuntien turvallisesti käsitellyistä jätevesistä. Kierrätysravinnelähteet sisältävät myös merkittävät määrät typpeä.

Monilla kierrätyslannoitteilla on myös edullisia vaikutuksia maan mikrobitoimintaan, humuspitoisuuteen ja sitä kautta vesi- ja ravinnetalouteen. Orgaanisten lannoitteiden avulla voidaan samalla sitoa lisää hiiltä maaperään.

Jotta lannan ja muiden kierrätysraaka-ainelähteiden sisältämien ravinteiden kuljettaminen kauemmas niiden syntypaikasta olisi mahdollista, tulisi ne jalostaa ravinnesisällöltään tiiviimpään muotoon. Lisäksi kierrätysravinteiden tulisi olla viljelijän kannalta helppokäyttöisiä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Yhtälö ei ole helppo. Ala on kuitenkin juuri nyt voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja uusia ratkaisuja löytyy koko ajan.

 

Hankkeen rahoitus

Järki Lannoite -hankkeen rahoitus tuli Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätys-varoista. Hankkeen kokonaisbudjetti runsaan kahden vuoden hankeajalle oli 297 245 euroa.

 

Lue hankkeen loppuraportti täältä. 

Järki-hankkeiden kootut aineistot löydät täältä. 

 

Lahjoita