Baltic slurry acidification projekti

Baltic Slurry Acidification

Baltic Slurry Acidification –hanke pyrkii vähentämään eläinlannan typpihävikkiä edistämällä lannan happokäsittelytekniikoiden käyttöönottoa koko Itämeren alueella. Hanke keskittyy tekniikoihin, jotka ovat käytössä karjasuojissa, varastointivaiheessa ja peltolevityksessä.

Baltic Slurry Acidification –hanke tuottaa lisätietoa lannan happokäsittelyn käytöstä ja sen eduista koko Itämeren aluella. Hanke keskittyy happokäsittelytekniikoihin (Slurry Acidification Technology, SAT), jotka ovat käytössä karjasuojissa, varastointivaiheessa ja peltolevityksessä. Lannan happokäsittelytekniikoita on laajalti testattu ja hyödynnetty Tanskassa.

Happokäsittelyssä lannan pH pyritään rikkihapon avulla laskemaan tavanomaisesta 7 pH:sta välille pH 5,5 – 6,4. Tällöin ammoniakin haihtuminen vähenee SAT-tekniikasta riippuen 30 – 70%. Ympäristöhyöty syntyy siitä, että haihtunut ammoniakki päätyy sadannan kautta vesistöihin ja Itämereen rehevöittäen niitä. Viljelijälle happokäsittelyn etu syntyy lietteen lannoitearvon paranemisesta ja sen myötä paremmasta sadosta. Lannan käytön houkuttelevuuden parantaminen lisää sen lannoitekäyttöä ja siten orgaanisen aineksen palauttamista takaisin maahan.

Hanke jakautuu viiteen työpakettiin hallinton lisäksi. Työpaketti 2:ssa kartoitetaan ja analysoidaan happokäsittelyn teknistä toteuttamista mm. eri lannankäsittelysysteemien osana, lannan puskurointikyvyn merkitystä, korroosiota ja turvallisuuskysymyksiä. Kolmospaketti keskittyy hankkeen aikana tehtävien peltolevitys- ja varastointiteknologiainvestointien valmisteluun. Investoinneista saatava tieto käytetään työpaketti 5:ssa, joka analysoi happokäsittelyn ympäristövaikutuksia ja taloudellisuutta. Nelospaketin puitteissa tehdään kaikissa osallistujamaissa peltokokeita, jossa vertaillaan happokäsitellyn ja käsittelemättömän lietteen lannoitusarvoa. Kuutospaketissa tehtiin ensiksi kartoitus SAT-tekniikoihin liittyvästä sääntelystä ja markkinapotentiaalista eri maissa, ja projektin edetessä saatujen tulosten perusteella tehdään muutossuosituksia nykyiseen lainsäädäntöön.

Hankkeeseen kuuluu partnereita kaikista Itämeren ympärysvaltioista. Hanketta vetää ruotsalainen RISE – Research Institutes of Sweden. Baltic Slurry Acidification aloitti toimintansa maaliskuussa 2016 ja jatkaa helmikuun loppuun 2019. Hanke on EU:n itämeristrategian politiikka-alue Biotalouden Lippulaivahanke.

Lisä Baltic Slurry Acidification projektista hankeen verkosivuilla: http://balticslurry.eu/

LAHJOITA