Järki hankeperhe:
Kohti elävämpää monimuotoisuutta ja puhtaampia vesiä maatalouden järkevillä ratkaisuilla

Toiminta

Mitä Järki-työ on ja miksi sitä tehdään?

MATERIAALIT

Täältä löydät Järki-vuosien aikana tuotettua, runsasta ja monipuolista aineistoa ravinnekierrätyksestä ja kestävästä maataloudesta.

JÄRKI LANTA

Järki Lanta -hankkeessa panostettiin vahvasti kierrätysmaatalouteen vuosina 2012-2014. Kantavana ajatuksena oli koko ajan, että kasvulle tärkeät ravinteet kannattaa pitää mukana kierrossa ja ruuan tuotannossa. Niitä ei ole varaa päästää valumaan pelloilta vesistöihin ja edelleen Itämereen. Kotieläintilojen lanta ei suinkaan ole jäte, vaan oikein työstettynä valtava kasvun voimavara. Lannan käsittelyn lisäksi ratkaisuja haettiin eläin- ja kasvinviljelytilojen väliseen yhteistyöhön, lannan säilytykseen, kuljetukseen ja levitykseen.

JÄRKI LANNOITE

Järki Lannoite -hanke aloitti työnsä 2015, ja päättyi huhtikuussa 2018. Tavoitteena oli kierrätysravinteiden käytön edistäminen taloudellisesti ja ympäristö- sekä tuotantoystävällisesti. Hanke kokosi ja välitti tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista ja niiden markkinoista. Lisäksi Järki Lannoite levitti tietoa viljelijöille ja muille ruuantuottajille kierrätyslannoitteista. Töitä tehtiin myös yhdessä alan oppilaitosten kanssa.

JÄRKI PELTO

Järki Pelto - hankkeessa viljelijäryhmä oli käytännön osaaja ja asiantuntija. Tuottaja ja viljelijä tuntee parhaiten käytännön kuviot ja ongelmat. Luonnon monimuotoisuuden ja Itämeren tilan parantaminen on yhteinen etu. Ratkaisuja haetaan peltomaan rakenteen parantamiseen, siitä huolehtimiseen sekä sitä kautta tuottavuuden parantamiseen. Yhteistyö tutkijoiden kanssa on tiivistä. Tavoitteena oli kuunnella, kehittää ja levittää käytäntöön toimivia ratkaisuja.

RUOKOPELTO

Vuosina 2015-2017 toimineessa Ruokopelto-hankkeessa testattiin järviruokomateriaalin käyttöä peltomaan parantajana. Ruoko tuo peltoon arvokkaita ravinteita ja kasvattaa maan hiilivarantoja. Vesistöjen rehevöityminen ja laidunnuksen vähentyminen ovat panneet vauhtia ruovikoitumiselle. Pelkästään eteläisessä Suomessa ruovikko peittää jo noin 30 000 rantahehtaaria.

Lahjoita