Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -liiketoimintaekosysteemi

RaKi-ekosysteemi on liiketoimintalähtöinen lähestymistapa ravinteiden kierrätykseen

BSAG toimii aloitteentekijänä ja katalyyttina edistäen konkreettisia tekoja, joilla vastata Itämeren haasteisiin. Työmme perustuu rakentavaan yhteistyöhön yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa, mukaan lukien korkein poliittinen taso koko Itämeren alueella, viranomaiset, yksityissektori ja kolmas sektori.

BSAG:n RaKi-ekosysteemi on avoin ja symbioottinen kumppanuusverkosto, jonka tarkoitus on auttaa verkoston jäseniä ja luoda yhteisin toimin kestäviä ja kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ravinteiden kierrätyksen ympärille.

RaKi-ekosysteemiin osallistuu noin 70 toimijaa, joiden toiminta sivuaa ravinteiden kierrätystä. Erilaiset tulokulmat ravinteiden kierrätykseen luovat hyvän pohjan uusien kumppanuuksien, innovaatioiden ja mallien syntymiselle. Ekosysteemin tavoite on mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto, saada aikaan uutta suomalaista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille, luoda avointa tekemisen kulttuuria alan toimijoiden kesken ja nostaa ravinteiden kierrättämiseen liittyvän liiketoiminnan arvoa. Kun ravinteiden kierrätyksestä tulee täysin kannattavaa liiketoimintaa, ravinteita ei enää päädy hukattavaksi ja päästöt Itämereen ja muihin vesistöihin vähenevät.

BSAG:n tehtävä on toimia ekosysteemin koordinaattorina ja vastata viestinnän avulla siitä, että verkosto pysyy avoimena, aktiivisena, dynaamisena ja sidosryhmien tiedossa. BSAG käynnistää ja edistää konkreettisia ideoita ja projekteja yhdessä ekosysteemin toimijoiden kanssa ja tukea heitä pilotoinnissa ja tuotteistamisessa. Ekosysteemin piirissä on tällä hetkellä noin 20 ravinteiden kierrättämisen kaupallistamisen ympärille rakentunutta projektia. Moni projekti on lähtenyt käyntiin ekosysteemin aikana. Osa projekteista on ollut käynnissä jo ennen ekosysteemin alkua. Ekosysteemin rooli näissä projekteissa on ollut esim. sparrata, verkostoida, tuoda uusia näkökulmia, tukea viestinnässä ja brändäyksessä sekä auttaa rahoituksessa. 

Tärkeä osa työtä on liiketoimintakärkien tukeminen kansainvälistymisessä niin markkinoiden suhteen kuin luomalla yhteisen kanavan EU-päätöksentekoelinten suuntaan. BSAG myös seuraa ravinteiden kierrätykseen liittyvän sääntely-ympäristön kehitystä.

RaKi-ekosysteemi on TEKESin rahoittama ja osa Team Finland -verkoston biotalouteen liittyvää liiketoimintaekosysteemi-lähestymistapaa, jonka tavoite on luoda uutta talouskasvua Suomeen innovaatioiden avulla.

RaKi-ekosysteemin liiketoimintakärjet

RaKi-ekosysteemi keskittyy viiden liiketoimintakärjen ympärille seuraavasti:

1. Maailman paras pelto

2. Lannasta kultaa

3. Biokaasuinnovaatiot

4. Tulevaisuuden lannoitteet

Sekä kaikkien neljän kanssa rinnan kulkeva kärki:
5. Ravinteiden kierrättämisestä ilmiö/brändi. Myös digitalisaatio ja agroteknologia ovat mukana kaikissa neljässä osa-alueessa. Läpimurtoon tarvitaan myös lainsäädännön ja ohjauskeinojen optimointia.

 

RaKi-ekosysteemin-liiketoimintakärjet

 

Lisätietoja RaKi-ekosysteemistä:

Riku Venhola
Senior Advisor
riku.venhola@bsag.fi
+358 044 340 3522

Nicholas Wardi
Asiantuntija
nicholas.wardi@bsag.fi
+358 50 367 5616

Mathias Bergman
Asiamies
mathias.bergman@bsag.fi
+358 50 380 7155

RaKi-ekosysteemi lyhyesti.pdf

RaKi-ekosysteemin logo

LAHJOITA