Ongelmat ratkeavat, kun tietoa ja osaamista jaetaan. BSAG vauhdittaa Itämeri-työtä etsimällä ja kokoamalla yhteen Itämeren pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot sekä muut tarvittavat tahot.

Carbon Action -alusta

Maatalouden käytännöt aiheuttavat ravinnepäästöjä Itämereen ja nopeuttavat ilmastonmuutosta. Maataloudella on myös valtavat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä. Carbon Action -alustalla etsitään yhteistyössä käytäntöjä, jotka nopeuttavat hiilen varastoimista ilmakehästä maaperään. Viljelijöiden ja tutkijoiden yhteistyöstä on syntynyt myös uudistavaviljely.fi maksuton e-kurssi. Tämä on Itämeri-työtä, joka torjuu ilmastonmuutosta.

Elävä Itämeri

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja konkreettisia toimia lajikadon pysäyttämiseksi tarvitaan kiireesti. Monimuotoisuus on uhattuna myös Itämeren herkässä ja ainutlaatuisessa ekosysteemissä. Baltic Sea Action Group on käynnistänyt yhteistyöhankkeen, joka käyttää jo olemassa olevaa, kattavaa VELMU-aineistoa vedenalaisen meriluonnon käytännön suojeluun.

Carbon Action Svenskfinland

Carbon Action -alusta tuottaa tietoa hiilen varastoinnista maatalousmaahan. Uudessa osahankkeessa koulutuksia, seminaareja, peltopäiviä ja pienryhmätoimintaa järjestetään myös ruotsinkieliselle kohderyhmälle. Yhteistyötä tehdään ruotsinkielisten neuvojien ja asiantuntijoiden kanssa.

Vastuullinen merenkulku

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä. Harmaiden vesien ja ruokajätteen purku laivoista Itämereen tuottaa ison osan laivaliikenteen ravinnekuormituksesta. Baltic Sea Action Groupin käynnistämässä hankkeessa tätä kuormitusta pyritään vähentämään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Järki-hankeperhe

Järki-hankeperheessä tavoitellaan vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä niin, että ruuantuotanto voi jatkua turvallisena, kestävänä ja tuottavana. Avainkumppaneita ovat viljelijät. Järki-töitä on tehty vuodesta 2009.

Sitoumukset

Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on positiivinen vaikutus Itämereen. Analysoimme ongelmat ja tuomme yhteen niiden korjaamiseen tarvittavat tahot. Sitoumukset voivat olla suoria tai epäsuoria, yksittäisiä tekoja tai pidempiä prosesseja. Tänään sitoumuksia on jo noin 300, mukana sitoumukset jokaiselta Itämeren valtiolta.

​​RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN LÄPIMURTO -LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMI

Fosfori ja typpi ovat elämälle välttämättömiä ravinteita, joita tarvitaan kasvien kasvamiseen. Vesistöihin kuten Itämereen päätyvät ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. RaKi-ekosysteemi oli avoin ja symbioottinen kumppanuusverkosto, joka auttoi verkoston jäseniä ja loi yhteisin toimin kestäviä ja kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ravinteiden kierrätyksen ympärille.

 

SuMaNu

Kansainvälinen SuMaNu -hanke edistää kestävämpää lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa ja vähentää siten ravinteiden liukenemista Itämereen. Hanke analysoi aikaisempien maatalouden ympäristönsuojeluhankkeiden tuloksia ja luo kokonaisvaltaisen kuvan toimista, joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä.

Waterdrive

Kansallisista ja kansainvälisistä ravinnepäästörajoituksista huolimatta monelta alueelta valuu edelleen suuria määriä ravinteita Itämereen heikentäen sen kuntoa ja paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. Rajoitusten soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin tuottaa haasteita, siksi Waterdrive-hanke edistää paikallisten vesienhoitokäytäntöjen kehittymistä monin eri tavoin.

Maan puolustuskurssi

Ratkaisuja jalkojemme alta? Hyvinvoiva maaperä on keskeinen tekijä ravinnepäästöjen minimoimisessa ja ruokaturvan varmistamisessa. Maaperä pystyy myös varastoimaan hiilidioksidia ja torjumaan aikamme suurinta uhkaa – ilmastonmuutosta. Vuoden 2018 elokuussa BSAG järjesti maan puolustuskursseja valituille päätöksentekijöille.

SISÄISET RAVINNEVARASTOT

Itämeren pohjasedimentteihin on varastoitunut runsaasti fosforia. Huonoissa happiolosuhteissa fosfori liukenee takaisin veteen, ja aiheuttaa rehevöitymistä. BSAG:n tavoitteena on kerätä lisää tietoa sisäisistä ravinnevarannoista, ja löytää keinoja vähentää niiden negatiivisia vaikutuksia Itämeressä. Erilaiset merellä suoritettavat toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuksia ongelman ratkaisemiseksi.

Baltic Sea Action Summit

Baltic Sea Action Summit kehitettiin tuomaan Itämeren ongelmat korkeimmalle poliittiselle agendalle kaikissa Itämeren ympärysmaissa ja innostamaan yritykset mukaan Itämeri-työhön. BSAS -huippukokoukset eivät ole perinteisiä kertaluoteisia kokouksia, vaan osa prosessia, jonka tavoite on yhdistää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita ja heidän resurssejaan Itämeren hyväksi.

Itämeren edunvalvonta

Vaikuttamalla saadaan muutoksia aikaan. Itämeren hyvinvointi vaatii edunvalvontaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla, mukaan lukien poliittiset päättäjät sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Itämeren edunvalvonta edellyttää EU-lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen seurantaa ja optimointia systeemisen muutoksen saavuttamiseksi.

Lahjoita