Toiminta

Carbon Action -hiilipilotti

Maatalouden käytännöt aiheuttavat ravinnepäästöjä Itämereen ja nopeuttavat ilmastonmuutosta. Maataloudella on myös valtavat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä. Carbon Action -hiilipilotti etsii yhteistyössä tutkijoiden, maanviljelijöiden ja asiantuntijoiden kanssa käytäntöjä, jotka nopeuttavat hiilen varastoimista ilmakehästä maaperään. Itämeri-työtä, joka torjuu ilmastonmuutosta.

​​RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN LÄPIMURTO -LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMI

Fosfori ja typpi ovat elämälle välttämättömiä ravinteita, joita tarvitaan kasvien kasvamiseen. Vesistöihin kuten Itämereen päätyvät ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. RaKi-ekosysteemi oli avoin ja symbioottinen kumppanuusverkosto, joka auttoi verkoston jäseniä ja loi yhteisin toimin kestäviä ja kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ravinteiden kierrätyksen ympärille.

Järki-hankeperhe

Järki-hankeperheessä tavoitellaan vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä niin, että ruuantuotanto voi jatkua turvallisena, kestävänä ja tuottavana. Avainkumppaneita ovat viljelijät. Järki-töitä on tehty vuodesta 2009.

Itämeren edunvalvonta

Vaikuttamalla saadaan muutoksia aikaan. Itämeren hyvinvointi vaatii edunvalvontaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla, mukaan lukien poliittiset päättäjät sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Itämeren edunvalvonta edellyttää EU-lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen seurantaa ja optimointia systeemisen muutoksen saavuttamiseksi.

Sitoumukset

Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on positiivinen vaikutus Itämereen. Analysoimme ongelmat ja tuomme yhteen niiden korjaamiseen tarvittavat tahot. Sitoumukset voivat olla suoria tai epäsuoria, yksittäisiä tekoja tai pidempiä prosesseja. Tänään sitoumuksia on jo noin 300, mukana sitoumukset jokaiselta Itämeren valtiolta.

Baltic Sea Action Summit

Baltic Sea Action Summit kehitettiin tuomaan Itämeren ongelmat korkeimmalle poliittiselle agendalle kaikissa Itämeren ympärysmaissa ja innostamaan yritykset mukaan Itämeri-työhön. BSAS -huippukokoukset eivät ole perinteisiä kertaluoteisia kokouksia, vaan osa prosessia, jonka tavoite on yhdistää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita ja heidän resurssejaan Itämeren hyväksi.

SuMaNu

Kansainvälinen SuMaNu -hanke edistää kestävämpää lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa ja vähentää siten ravinteiden liukenemista Itämereen. Hanke analysoi aikaisempien maatalouden ympäristönsuojeluhankkeiden tuloksia ja luo kokonaisvaltaisen kuvan toimista, joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä.

Maan puolustuskurssi

Ratkaisuja jalkojemme alta? Hyvinvoiva maaperä on keskeinen tekijä ravinnepäästöjen minimoimisessa ja ruokaturvan varmistamisessa. Maaperä pystyy myös varastoimaan hiilidioksidia ja torjumaan aikamme suurinta uhkaa – ilmastonmuutosta. Vuoden 2018 elokuussa BSAG järjesti maan puolustuskursseja valituille päätöksentekijöille.

SISÄISET RAVINNEVARASTOT

Itämeren pohjasedimentteihin on varastoitunut runsaasti fosforia. Huonoissa happiolosuhteissa fosfori liukenee takaisin veteen, ja aiheuttaa rehevöitymistä. BSAG:n tavoitteena on kerätä lisää tietoa sisäisistä ravinnevarannoista, ja löytää keinoja vähentää niiden negatiivisia vaikutuksia Itämeressä. Erilaiset merellä suoritettavat toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuksia ongelman ratkaisemiseksi.

ESPC3

ESPC3, järjestyksessään kolmas European Sustainable Phosphorus Conference järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 2018. BSAG:n yhdessä ESPP:n kanssa järjestämä konferenssi toi yhteen fosforin kestävästä käytöstä kiinnostuneita tahoja mukaan lukien elintarviketeollisuuden, lannoite-, jäte- ja vesihuollon-, ympäristö-, ja tutkimusalan toimijat, teknologiavalmistajat sekä keskeiset virkamiehet.

LAHJOITA