Siirry pääsisältöön

Viljelijät keskiössä uudessa HITTI-hankkeessa: ”Tämä on juuri sitä next leveliä, jota nyt tarvitaan!”

Uutinen Uudistava maatalous

BSAG käynnisti kolmivuotisen Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI) -hankkeen maaliskuussa 2022. Hanke toteutetaan viljelijälähtöisesti ja sillä tehdään hiiliviljeljelyn menetelmiä tutuiksi koko maataloussektorilla.

Hankkeeseen osallistuvat viljelijät kehittävät tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä alueellisten ydinryhmien ja edelläkävijäryhmien voimin Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Pirkanmaan ryhmät keskittyvät tilannetajuiseen laidunnukseen, joka tarkoittaa sitä, että eläimet siirretään laidunlohkolta toiselle tilanteen vaatimalla tavalla. Tavallisimmin siirto tapahtuu kerran päivässä. Tämä takaa kasveille riittävän pitkän lepoajan laidunnuskertojen välissä. Kun kasvit saavat palautua laidunnuksen aihtutamasta rasituksesta yhteyttäminen lisääntyy, mikä vuorostaan lisää maaperän hiilensidontaa. Uudellamaalla viljelijät etsivät parhaita keinoja ylläpitää aitoa ympärivuotista kasvipeitteisyyttä, eli toisin sanoen pyrkivät maksimoimaan vihreiden viikkojen määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijät suunnittelevat peltojensa viljelykierron niin, että kasvipeitteisyyteen syntyy mahdollisimman vähän keskeytyksiä.

BSAG viestii tuotettua tietoa, jotta menetelmiä voitaisiin paremmin hyödyntää koko maataloussektorilla. HITTI-hanke luo mallin, jolla tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä voidaan kokeilla ja kehittää muillakin alueilla. Viljelijät sopeuttavat hiiliviljelymenetelmiä omiin lähtökohtiinsa ja kehittävät vertaisoppimista jakamalla tietoa keskenään. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Tilannetaju auttaa viljelijää sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Hankkeeseen osallistuva viljelijäpariskunta Piia ja Petri Jokela nurmijärveläiseltä Jokelan tilalta pitää tilannekohtaista arviointia tärkeänä, sillä kasvuolosuhteet vaihtelevat nykyään paljon: ”Omalla tilalla tulee entistä enemmän luottaa omaan näkemykseen viljelytoimenpiteiden oikea-aikaisuudesta ja unohtaa kalenterin katsominen. Viime kasvukauden epäonnistumiset johtuivat siitä, että kylvimme liian märkään ja kylmään maahan. Edellisenä vuotena olimme malttaneet odottaa oikeita olosuhteita ja se auttoi onnistumaan.”

Viljelijä Mari Alanen Nokialta kertoo myös viljelyntoimenpiteiden ajoittamisen vaikeutuneen arvaamattomien säiden takia. ”Uusien nurmien perustamiset ovat olleet viime vuosina todella haastavia kuivuuden vuoksi. Syksyperustaminen onnistui, kun sää oli kohdallaan”, Alanen sanoo.

”Maanviljelijän työtä on aina leimannut sopeutuminen vallitseviin luonnonolosuhteisiin, mutta viime vuosina nämä olosuhteet ovat olleet erityisen vaikeita äärisäiden takia”, summaa HITTI-hankkeen vastuullinen johtaja sekä Carbon Action -alustan projektijohtaja Eija Hagelberg BSAG:lta. Hän jatkaa tiivistämällä hankkeen tavoitteet: ”HITTI-hankkeessa pyrimme parantamaan viljelijän ennakointikykyä ja tilannetajua muuttuvissa olosuhteissa, ja tätä kautta myös vahvistamaan maatalouden roolia ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Hankkeen myötä saamme lisää kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa tietoa viljelymenetelmistä, jotka auttavat meitä kaikkia selviytymään tulevaisuuden sääolosuhteissa.”

Mitä kaikkea HITTI-hankkeessa tapahtuu?

Ydinryhmien viljelijät keskittyvät kahteen eri tilannetajuisen hiiliviljelyn aihealueeseen: Pirkanmaalla laidunnukseen ja Uudellamaalla vihreiden viikkojen maksimointiin. Kumpikin ydinryhmä koostuu noin seitsemästä maatilasta ja he tarkastelevat ja analysoivat viljelymaidensa maaperää sekä aistinvaraisesti että teknologiaa hyödyntäen. Viljelijät dokumentoivat toimenpiteitään ja välittävät aktiivisesti tietoa eteenpäin noin 10–30 lähialueen viljelijälle.

Hankkeella on oma ohjausryhmänsä ja useita yhteistyökumppaneita. BSAG vastaa ryhmien alueellisesta koordinoinnista ja viestii hankkeesta valtakunnallisesti, mm. tuottamalla tilannetajuista viljelyä esittelevän dokumenttielokuvan. Tilannetajuisen hiiliviljelyn menetelmiä tehdään näin tunnetuksi koko maataloussektorin alalta.

Mittausteknologiaa päätöksenteon tukena

Ydinryhmien viljelijät hyödyntävät mittausteknologiaa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Datasense Oy toimittaa sääasemat, maaperäsensorit sekä pohjaveden pinta-anturit eri alueiden peltolohkoille.
Ydinryhmät sopivat keskenään, minne anturit asennetaan, ja mitä kenenkin pelloilla mitataan. Näin kaikki oppivat toistensa pelto-olosuhteista, eikä kaikkien tarvitse mitata samoja asioita omilla pelloillaan. Mittaustulosten perusteella tehdään tarvittavia korjausliikkeitä viljelytoimenpiteisiin. Pilveen tallentuvia tuloksia hyödynnetään myös tutkimuksessa.

Hiiliviljely kiinnostaa

Kiinnostus hiiliviljelymenetelmiä kohtaan on kasvanut viljelijöiden keskuudessa ja lisäosaamiselle on nyt tilausta. Hanke tarjoaa kaivattua lisätietoa viljelytoimenpiteiden kokonaisuuden hallintaan. ”Odotamme syventävämme osaamistamme eri aihealueisiin liittyen, jotta voimme paremmin hallita kokonaisuutta,” kuvailee viljelijäpariskunta Piia ja Petri Jokelan tilalta. Mari Alanen puolestaan toivoo pystyvänsä tuottamaan hyvää ja laadukasta rehua ja laidunta kohtuullisella työmäärällä ja luonnonmukaisin menetelmin.

Hiiliviljelyn menetelmät ovat oikein eli tilannetajuisesti toteutettuna ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeuttavia. BSAG:n koordinoimalla Carbon Action -alustalla hiiliviljelyä on kehitetty aktiivisten edelläkävijäviljelijöiden voimin. HITTI-hanke syventää viljelijöiden tietämystä hiiliviljelystä ja lisää sen tunnettuutta koko maatalouden alalla. ”Tämä on juuri sitä next leveliä, jota nyt tarvitaan!” summaa Sirkku Puumala vihtiläiseltä Verkatakkilan tilalta.

Lisätietoja:

Kesto: 1.3.2022 – 31.10.2024

Vastuuhenkilö: Projektijohtaja Eija Hagelberg, BSAG

Yhteystiedot: eija.hagelberg@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml