Siirry pääsisältöön

BLOGI: Hallitusohjelma ympäristökriisien ytimessä

Blogi

Tuore hallitusohjelma tunnistaa että ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Ohjelmassa lupaillaan ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle ja Itämerelle paljon hyvää. Hallitusohjelmasta löytyykin paljon tavoitteita, joiden toteutumiseksi myös BSAG toimii.

Hiilineutraaliustavoite 2035 kirittää ilmastotoimiemme tahtia selvästi. Lisäksi ohjelmassa sitoudutaan hiilinegatiivisuuteen pian vuoden 2035 jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Yhtä lailla kunnianhimoinen tavoite hallituksella on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Kiertotalouteen panostetaan vahvasti.

On hienoa, että myös Itämeren suojelu on saanut oman osiona. Tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa jatketaan ja peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja ravinnekuitukäsittelyä laajennetaan. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta parannetaan. Itämeri-yhteistyössä Suomen tavoitteena on puhdas Itämeri, jossa on elinvoimainen, kestävästi hyödynnetty meriluonto.

Ohjelma tunnistaa, että maataloudella on runsaasti potentiaalia ympäristöhaasteiden ratkaisuun. Ohjelma tukee vahvasti Carbon Action -hankkeessa esiin tuotua hiiliviljelyä ja nostaa esiin muun muassa, että maaperän hyvä kasvukunto, vesitalous ja hiilensidontakyky parantavat viljelyominaisuuksia, satovarmuutta ja maatalouden sopeutumista muuttuviin luonnonolosuhteisiin. Esille nostetaan myös luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja vesistövaikutusten pienentäminen, biokaasun tuotannon ja ravinnekierrätyksen edistäminen sekä kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen.

Lisäksi hallitus sitoutuu vahvistamaan yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa, lisäämään poikkihallinnollista asioiden valmistelua ja uudenlaista vuorovaikutusta. Ympäristöhallinnon, ympäristötutkimuksen ja ilmastopaneelin resursseja kasvatetaan ja luontopaneelin toimintaedellytykset varmistetaan. Suomalaisen tutkimus- ja tiedeyhteisön kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa vahvistetaan panostamalla mm. tutkimusinfrastruktuureihin.

Ohjelma on hyvin lupaava ja kunnianhimoinen. Hallitusohjelma on mahdollistaja. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on varmistettava että nämä hyvät lupaukset myös toteutuvat.

Hallitusohjelman kirjaukset ovat hyvin linjassa myös BSAG:n tavoitteiden kanssa:

1) Edistetään maatalousmaiden hiilen sidontaa

BSAG:n Carbon Action -projektin edistäminen ja toiminnan laajentaminen saa erittäin vahvan tuen hallitusohjelmasta. Monihyötyisyys on Carbon Actionin ytimessä. Hiiliviljely lisää hiilen määrää maaperässä, mikä parantaa maan rakennetta ja pellon tuottavuutta. Samalla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin sietokyky lisääntyvät, ja maaperän kyky pidättää vettä, kiintoainesta ja ravinteita paranee. Eri puolilla ohjelmaa on runsaasti yksityiskohtaisia kirjauksia aiheeseen liittyen:

2) Laitetaan ravinteet kiertoon

BSAG on jo usean vuoden ajan pitänyt ravinteiden kierrätystä toiminnan keskiössä. Tehokas ravinteiden kierrätys estää rehevöittävien ravinteiden päätymistä Itämereen. Samalla se vähentää riippuvuutta maapallon hupenevista kaivannaisfosforivarannoista, sekä tarvetta käyttää teollisia typpilannoitteita, joiden energiaintensiivinen tuotanto pahentaa ilmastonmuutosta. Myös tämän työn edistäminen saa vahvaa tukea:

3) Turvataan meriluonnon monimuotoisuuden säilyminen

BSAG edistää meriluonnon monimuotoisuutta mm edistämällä yhdessä VELMU-väen kanssa vedenalaisen meriluonnon suojelua (ProSail 2/2019 s. 34-42). Meriluonto kyllä mainitaan hallitusohjelmassa, mutta tarvetta olisi ollut vahvemmalle kirjaukselle. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen takia Itämeren tärkeimmät alueet on saatava suojeltua. Lisäksi Suomen tulisi varmistaa, että eteläisen Itämeren turskalle asetetaan lokakuussa kalastuskielto. Tässäkään kysymys ei ole vain kalasta, vaan myös luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemin säilyttämisestä.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja Itämeren tila kietoutuvat yhteen. Tästä syystä ympäristöongelmien ratkominen on erityisen vaikeaa. Ongelmat ruokkivat kierrettä, jota on vaikea pysäyttää. Siksi myös ratkaisujen pitää usein kietoutua yhteen, niitä on voitava lähestyä systeemitasolla. Siihen BSAG toiminnassaan pyrkii.

Laura Höijer

Sisältöjohtaja, Baltic Sea Action Group

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml