Siirry pääsisältöön

Hiilensidonnan todentamisjärjestelmän kehitystyö vauhdissa MULTA-hankkeessa

Blogi Uudistava maatalous

Carbon Action-alustalla toimivassa MULTA-hankkeessa kehitetään mittaus- ja todentamisjärjestelmää, jolla voidaan määrittää maaperään sitoutuvan hiilen määrä. Hiilen sitoutuminen maaperään, lisäisyyden, pysyvyyden ja hiilivuotojen määrittäminen pitää tehdä tieteellisesti hyväksytyin keinoin. Viljelijöille hiilivaraston muutoksen todentaminen antaa mahdollisuuden seurata viljelymenetelmien vaikutuksia pellon maaperään. Ruokaketjun yrityksiä kiinnostavat vaikutukset tuotannon hiilijalanjälkeen. Yhteiskunnan tasolla tieteellinen todentaminen luo pohjaa esimerkiksi maatalous -ja ilmastopoliittisille ohjauskeinoille ja hiilimarkkinoille. Todentamisjärjestelmän kehitystyöstä vastaa Ilmatieteen laitos, joka tekee kansainvälisen huipputason ilmastotutkimusta.

MULTA-hankkeen tavoitteena on luoda validi maaperän hiilensidonnan todentamismenetelmä, ei ainoastaan analysoida konkreettisia mittaustuloksia. Todentamisjärjestelmä käyttää laajasti kerättyä aineistoa ja kykenee mallintamaan ja ennustamaan hiilensidontaa myös sellaisilla alueilla, joilta mittausaineistoa on saatavilla vähän. Tutkimustyön tavoitteena on luoda täysin uudenlainen alusta; ”verkkoinfrastruktuuri”, jossa voidaan yhdistää useita hiilensidontaan liittyviä mallinnusmenetelmiä reaaliaikaisesti päivittyvään laskuriin. Näin tuotettavat tulokset voidaan arvioida usean mallin avulla, eikä syöttöaineistoa tarvitse erikseen räätälöidä kaikille malleille sopivaksi. 

Maaperän hiilensidontaa on aiemmin tutkittu toisistaan erillisten simulaatioiden ja mittausten avulla. MULTA-hankkeessa luodaan kokonainen todentamismenetelmä, joka hyödyntää mittausaineistoja, mallinnusta ja tietojärjestelmiä tehokkaasti ja toimii luotettavasti erilaisissa olosuhteissa eri maissa. Näin hiilensidonnan todentamista voidaan ensin pilotoida Suomessa, ja sen jälkeen skaalata käytännöt muualla toimiksi. Kehitettävä todentamisjärjestelmä voi näin edistää Suomen asemaa hiilensidonnan edelläkävijänä.

Pelto-observatorio tuo maaperän hiilen näkyväksi

Hankkeessa kehitettävien menetelmien ja niistä saatavien tulosten havainnollistamiseen on kehitetty Pelto-observatoriota yhdessä Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Pelto-observatorio on pian verkossa vapaasti käytettävissä oleva alusta, jossa visualisoidaan kerättyä mittausaineistoa tutkimuspelloilta ja hiiliviljelyn kokeilupelloilta sekä hiililaskennan tuloksia. Kaasunvaihtomittausten lisäksi alustalle kootaan reaaliaikaista aineistoa hyödyntäen satelliittiaineistoa, peltosensoreita, sääennustuksia ja maaperäanalyysien tietoja. Jo hyvin pian tutkijat, viljelijät ja kansalaiset voivat seurata Pelto-observatorion kautta regeneratiivisten, eli uudistavien maanviljelyskäytäntöjen vaikutusta maaperän hiilensidontaan.

Hankkeeseen osallistuu 100 Carbon Action -hiiliviljelytilaa, jotka pilotoivat kehitettäviä hiiliviljelykäytäntöjä ja tarjoavat tutkimusaineistoa. Hankkeessa mukana olevat viljelijät hyötyvät todentamisjärjestelmästä suoraan ja välillisesti: tutkimuksen tuloksia pääsee pian tarkastelemaan reaaliaikaisesti Pelto-observatorion kautta, ja tulevaisuudessa oman pellon hiilensidontaa ja hiiliviljelytoimenpiteiden vaikutuksia voi seurata konkreettisesti. Hiiliviljely konseptina on levinnyt nopeasti, ja viljelijöiden toiveesta keväällä 2020 perustettiin sadan hiilitilan rinnalle laajempi Carbon Action Klubi tietovaihtoa varten. Uudet tilat ovat tervetulleita Klubiin. Yritysalustalla mukana olevat yritykset hyötyvät laskennan ja mallinnuksen kehityksestä omassa liiketoiminnassaan, sillä tulevaisuudessa todentamisjärjestelmän tuloksia hyödyntämällä esimerkiksi elintarvikkeiden hiilijalanjäki tulee kattamaan kaikki hiilivirrat ja myös epävarmuustekijät voidaan laskea tarkasti.

Hiiliviljelyyn kuuluvien toimenpiteiden positiiviset vaikutukset maaperään ovat olleet yllättävän nopeasti havaittavissa (kts. esim. tämä haastattelu). Hiilensidonta konseptina kiinnostaa tiedeyhteisössä ja yhteiskunnan eri tasolla, myös erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa. Hankkeen vuorovaikutusta koordinoiva Baltic Sea Action Group (BSAG) huolehtii tulosten ilmiöittämisestä ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon mukaan saamisesta. Ansiokkaan viestintätyön ansiosta viljelijät, kansalaiset ja yhä useammat poliittiset päätöksentekijät ovat erittäin hyvin perillä hankkeen tavoitteista ja jo syntyneistä tuloksista.

Hankkeen edistyessä voidaan pian määrittää hiilensidontaan liittyvät hyödyt, mahdolliset riskit ja ennustaa tuloksia pitkällä aikavälillä. Lopulta, hyödyntäen hankkeessa syntyviä tuloksia, voidaan myös luoda raamit sille, kuinka viljelijöille voidaan hyvittää syntyneet hiilinielut krediittien ja kompensaatioiden muodossa.

Layla Höckerstedt, tutkimuskoordinaattori, Ilmatieteen laitos

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml