Siirry pääsisältöön

Kaksi kolmesta rahtialuksesta purkaa jätteitä mereen

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Laivakyselyn alustavat tulokset vahvistavat aiheen tärkeyden: rahtialukset purkavat Itämereen harmaita vesiä, ruokajätettä ja käsiteltyjä mustia vesiä – täysin laillisesti. Vaikka määrät ovat pieniä verrattuna matkustaja-aluksiin, kaikki ravinnepäästöt ovat haitallisia Itämerelle. BSAG ryhtyy pikaisiin toimiin tietoisuuden lisäämiseksi aluksilla.

Kyselyn mukaan miltei kolmannes aluksista ei ollut tietoinen Ei erillismaksua -järjestelmästä. Tästä voi päätellä, että kaikilla Itämerellä liikkuvilla laivoilla ei tiedetä Itämeren erityispiirteistä eikä HELCOM-suosituksista. Tämä huolestuttava seikka huomioitiin myös HELCOM:in Maritime-työryhmän kokouksessa, jossa esiteltiin Harmaat vedet ja ruokajäte -hankkeen kyselytutkimuksen välituloksia lokakuun alussa 2020.

Vuoden 2020 loppuun kestävää kyselytutkimusta on tehty 12 Suomen satamassa useiden Suomen Laivameklariliiton jäsenyrityksien toimesta.

Ensimmäiset tulokset antavat kiinnostavaa uutta tietoa laivoista ja niiden jätteenkäsittelystä

69 % laivoista saapui Suomen satamiin toisesta Itämeren satamasta

20 % laivoista on varustettu vain jätevesisäiliöllä, eikä niillä ole
käytössä jäteveden käsittelylaitteistoa

66 % laski mereen harmaita vesiä tai ruokajätettä tai käsiteltyjä mustia
vesiä, kun ne olivat matkalla Suomen satamiin

Lähes kaikki rahtilaivat jättivät satamien vastaanottolaitteistoihin
ruokajätettä, mutta vain 4 % jätti käsiteltyjä mustia vesiä tai harmaita vesiä

Ei erillismaksua -järjestelmä kattoi 75% satamaan jätetyistä jätteistä
(MARPOL Annex I, IV, V)

28 % laivoista ei ollut tietoinen Ei erillismaksua -järjestelmästä.

 

Esityksessään BSAG:n projektijohtaja Elisa Mikkolainen keskittyi hankkeen selvitys- ja tutkimustoimintaan. Aiemmin tehdyn satamaselvityksen lisäksi parhaillaan tehdään kahta tutkimusta. Rahtilaivoista otetuista harmaavesinäytteistä analysoidaan ravinne- ja bakteeripitoisuudet, ja Suomen satamissa asioivilta aluksilta kerätään tietoja kyselytutkimuksen avulla.

Itämeren erityisolosuhteet ja Ei erillismaksua -järjestelmä parempaan tietouteen

Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi meremme ulkopuolelta saapuville laivoille ja varustamoille on kerrottava erityisistä olosuhteista, minkä vuoksi BSAG aloittaa tiiviin ja visuaalisen tietopaketin valmistelun. Tämä tehdään yhteistyössä suomalaisen meriklusterin kanssa, joka on monin tavoin edistänyt hanketta ja joka toimii jo nyt varsin vastuullisesti. Kestäviä toimintatapoja on nyt edistettävä muilla Itämerellä liikkuvilla aluksilla.

Tietopaketti tulee olemaan osa BSAG:n harmaisiin vesiin ja ruokajätteeseen kohdistuvaa hanketta, joka edistää HELCOM:in Itämeren suojelun toimenpideohjelmaa rehevöitymisen, vaarallisten aineiden ja ympäristöystävällisen merenkulun osalta. HELCOM:in Maritime-työryhmän tavoitteena on estää laivoista aiheutuva saastuminen niin tahallisten päästöjen kuin onnettomuuksien osalta.

”BSAG:n hanke tukee Suomen tavoitteita Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kehittämiseksi”, toteaa erityisasiantuntija Laura Sarlin Liikenne- ja viestintäministeriöstä. ”BSAG:n ja Suomen Laivameklariliiton organisoima kysely Suomen satamissa asioiville aluksille osoittaa, että valtaosa rahtilaivoista aiheuttaa päästöjä Itämereen. Samoin on käynyt ilmi, että laivoilla tunnetaan puutteellisesti Itämeren erityisolosuhteita. Näistä syistä näemme, että BSAG:n ideoima infopaketti Itämerellä liikkuville aluksille on tervetullut.”

BSAG:n vetämä vastuullisen meriliikenteen hanke Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml