Siirry pääsisältöön

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä voisi tuoda ratkaisuja vesiensuojeluun – BSAG kaipaa kunnianhimoa

Uutinen

Metsien käyttö vaikuttaa ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja Itämeren tilaan. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema, metsätalouden toimenpiteitä ohjaava uusi metsätalouden kannustejärjestelmä (METKA) tuli lausunnoille kesken vilkkainta kesälomakautta heinäkuussa. Monen tahon tavoin myös BSAG lausui aiheesta keskittyen erityisesti metsätalouden toimenpiteiden vesistövaikutuksiin. Kunnianhimoisemmalla kannustejärjestelmällä voitaisiin tarttua metsätalouden merkittäviin Itämeri-vaikutuksiin ja ohjata metsän käyttöä kestävämmäksi.

Vesi virtaa läpi metsän

Metsätalouden vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen on tiedetty pitkään. Sen sijaan merkittävät vaikutukset vesistöihin ja Itämeren tilaan ovat selvinnyt vasta viime vuosina pitkäaikaisen seurannan ja uuden tutkimuksen myötä. Metsätaloudella ja metsätalouden ojituksilla etenkin turvemailla on suoraan negatiivisia vaikutuksia muun muassa vesistöjen typpipitoisuuteen, sameuteen, ja liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuuteen. Nämä vaikuttavat vesistöjen tilaan ja lopulta myös Itämeren rannikkoalueiden ekologiaan ja kykyyn hillitä ilmastonmuutosta.

”Nyt kun tiedämme metsätalouden vaikuttavan Itämeren tilaan moninkertaisesti aiemmin luultuun verrattuna, ratkaisuja on mahdollista kehittää. METKA on yksi työkalu, jonka painopistettä muuttamalla, olisi mahdollista ohjata vesistöystävällisempää metsätaloutta ilman, että budjettiakaan tarvitsisi merkittävästi lisätä”, sanoo BSAG:n strategiajohtaja Pieta Jarva.

Yksi merkittävä ja tervetullut muutos on uudisojitusten tuen poistuminen. Vesistöjä merkittävästi kuormittavia ojia saa silti yhä tehdä ja kunnostaa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Myös kokonaisvaltaisempaa suometsän hoitoa tuetaan. Lakiehdotuksessa kuitenkin esitetään, että valtaosa rahoituksesta menisi yhä perinteisen jaksollisen kasvatuksen toimenpiteiden tukemiseen taimikon ja nuoren metsän hoitoon kohdistuvien tukien kautta.

”BSAG:n näkemys on, että metsätalouden vesiensuojelun tulisi perustua ravinteiden, hiilen ja kiintoaineen pidättämiseen sen sijaan, että jo karanneita aineita yritetään ottaa myöhemmin kiinni erilaisin, usein tehottomin, ratkaisuin”, Pieta Jarva toteaa. ”Jatkuvapeitteinen kasvatus on toimiva ratkaisu vesistönsuojelun kannalta, etenkin ojitetuilla turvemailla. Kun peitteinen metsänkasvatus toimii nykytiedon mukaan myös taloudellisesti, siihen siirtymistä olisi METKA:ssa luontevaa tukea selvästi laajemmin.”

BSAG:n lausunto metsätalouden kannustejärjestelmästä (VN/32384/2021 – luonnos hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä), keskittyy metsätalouden toimenpiteiden vesistövaikutuksiin.  ”Todellisuudessa ne kietoutuvat tietysti yhteen myös ilmasto- ja monimuotoisuuvaikutuksiin, ja haluamme pitää huolta, että ne tukevat toisiaan, sekä sitä, että  metsätalous pysyy kannattavana tulevaisuudessakin”, Pieta Jarva muistuttaa.

METKA-kannustejärjestelmän korvaa nykyisin käytössä olevan KEMERA-tukijärjestelmän, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

OTA YHTEYTTÄ

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml