Siirry pääsisältöön

TIEDOTE: Suomen Varustamot ja BSAG yhteistyöhön meriliikenteen ympäristöhankkeessa

Uutinen Yritysyhteistyö

Suomalaiset varustamot tukevat ravinnepäästöjen tutkimusta sallimalla näytteenoton laivojen jätevesitankeista. Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa vesien ravinne- ja bakteeripitoisuuksista. Suomalainen merenkulku on varsin vastuullista, eikä säännöllisessä reittiliikenteessä toimivilta aluksilta päädy jätteitä Itämereen. Itämerellä liikkuu kuitenkin päivittäin 2000 alusta, joiden ympäristötietoisuus ei ole välttämättä samalla tasolla.

Baltic Sea Action Group on käynnistänyt vastuullisen meriliikenteen hankkeen, joka tähtää meriliikenteestä syntyvien ravinnepäästöjen vähentämiseen. Alusten on sallittua purkaa Itämereen käsiteltyjä mustia vesiä ja ruokajätettä sekä harmaita vesiä, mikä lisää biologista hapenkulutusta ja rehevöitymistä.

”Vaikka kansainväliset ja kansalliset säädökset ovat tiukentuneet ja vaikka merenkulun vastuullisuus on voimistunut, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jotta Itämeren tila paranisi”, BSAG:n Elisa Mikkolainen sanoo. ”Tehokkain tapa tarttua Itämereen päätyvien harmaiden vesien ja ruokajätteen ravinnekuormaan on alan yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden yhteistyö.”

Meriliikenteen ravinnekuormitusta on tutkittu enimmäkseen matkustaja-alusten osalta. Sen sijaan rahtilaivojen osuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tätä aukkoa paikkaa osaltaan tutkimus, jonka BSAG tulee teettämään osana vastuullisen meriliikenteen hanketta. Useat suomalaiset varustamot ovat ilmoittaneet halukkuutensa tutkimusyhteistyöhön. Tutkijat pääsevät ottamaan näytteitä laivojen tankeista, ja näin saadaan luotettavaa tietoa ravinnepitoisuuksista rahti- ja matkustaja-alusten jätevesissä. Pilottitutkimuksen tulokset tukevat viranomaisten työtä ja eri tutkimuslaitosten omia hankkeita.

”Merenkulkuelinkeino panostaa vahvasti päästöjen vähentämiseen. Vaikka huomio on viime vuosina ollut ilmapäästöissä, suomalaisissa varustamoissa on tehty vastuullista työtä myös mereen päätyvän jätteen minimoimiseksi”, toteaa Tiina Tuurnala Suomen Varustamoista. ”Itämeri on erityisen herkkä merialue, ja haluamme osaltamme edistää BSAG:n hanketta ravinnekuormituksen vähentämiseksi. On ilahduttavaa, että moni jäsenvarustamoistamme lähtee mukaan tähän tutkimusyhteistyöhön.”

Tutkimus pyritään toteuttamaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Mats Björkendahl, Erityisasiantuntija
mats.bjorkendahl@shipowners.fi
+358 40 0665228
www.shipowners.fi


Elisa Mikkolainen,
Projektijohtaja, Meriliikenne
elisa.mikkolainen@bsag.fi
+358 40 6601829
www.bsag.fi 

Suomen Varustamot ry:n jäsenistöön kuuluu 25 ulkomaan liikennettä harjoittavaa varustamoa. Yhdistys edeltäjineen on tuonut esiin suomalaisten varustamojen tarpeita elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti jo vuodesta 1917. Suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun.

Baltic Sea Action Group, BSAG on riippumaton säätiö, jonka tavoite on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-oloissa. BSAG:n toiminta perustuu yhteistyölle ja se tuo yhteen Itämeren ongelmien ratkaisuun kulloinkin tarvittavia toimijoita – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä.

BSAG:n vetämä vastuullisen meriliikenteen hanke Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml