Siirry pääsisältöön

UPM:n Itämeri-työtä jo yli kymmenen vuotta

Uutinen Yritysyhteistyö

BSAG ja UPM-kymmene ovat tehneet yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Yhteistyön ydin on muodostunut kolmen UPM:n tekemän Itämeri-sitoumuksen ympärille. Pitkäjänteinen yhteistyö on loistava esimerkki yrityksen ja kansalaisjärjestön välisestä molempia hyödyttävästä yhteistyömallista.

BSAG:n ja UPM:n ensimmäisen kontaktin tarkka ajankohta on vaipunut historian hämäriin, mutta ajoittuu mahdollisesti vuodelle 2009. BSAG oli silloin juuri aloittelemassa toimintaa ja yritysyhteistyökumppaneita etsittiin laajalti.

Ensimmäisessä Itämeri-sitoumuksessaan UPM:n lähti rahoittamaan Helsingin yliopiston tutkimusta biohiilen soveltuvuudesta maatalouden valumavesin suodattamisessa. Sitoumuksen taustalla oli kiertotalousajattelu ja pohdinta ajatuksesta, miten yrityksen omaa potentiaalista sivuvirtaa voitaisiin jalostaa yhteiskunnallistä hyötyä silmällä pitäen. Biohiilellä on osoitettu olevan mahdollisuuksia vesien suodattamisessa. Käytännön ratkaisut ovat kuitenkin teknisesti ja taloudellisesti haastavia toteuttaa.

Haitalliset kemikaalit valokeilassa

UPM:n toinen Itämeri-sitoumus tehtiin vuonna 2015. Sitoumus oli yhteistyön osalta hyppäys täysin uuteen ympäristöön ja kokonaisuuteen. Projektissa lähdettiin kehittämään listausta haitallisista kemikaaleista tarkoituksena vähentää näiden käyttöä tuotantoketjussa. Työn tuloksena syntyneellä kiellettyjen kemikaalien listalla oli alun alkaen yli 5000 kemikaalia.

Katselmuksen ja sen kautta syntyneiden käytäntöjen kautta on haitallisten aineiden käyttöä pystytty tuotannossa vähentämään. Vaikutus on ulottunut  alihankkijoiden tuotantoketjuun asti heidän kehittäessä asiakkaille ja ympäristölle paremmin soveltuvia tuotteita.

Sitoumus toteutti erinomaisesti BSAG:n työn pohjana olevaa Baltic Sea Action Plania ja sen vaarallisia aineita koskevaa suunnitelmaa. UPM:n toinen sitoumus on erinomainen esimerkki toimintatavasta, jolla yritys voi hankkia kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin esimerkiksi regulaation ja laajempaan vastuullisuuteen liittyen.

Tuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen helpottaa toimintaa esimerkiksi uutta ympäristölainsäädäntöä jalkautettaessa. Osa pois jätetyistä kemikaaleista ovat nimittäin vuosia myöhemmin päätyneet kiellettyjen aineiden listalle.

Ravinteet kiertoon

BSAG:n ja UPM:n kolmas yhteistyöprojekti oli askel kohti laajempaa yhteistyömallia. UPM oli asettanut vuonna 2016 vastuullisuustavoitteen vuodelle 2030 käyttää ainoastaan kierrätysravinteita jätevedenpuhdistamoillaan. Yhteinen projekti tuki hyvin tätä tavoitetta.
Sitoumus osui myös erinomaisesti BSAG:n silloiseen vallitsevaan teemaan eli Ravinteiden kierrätykseen ja sen parissa tehtyyn Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -liiketoimintaekosysteemin työhön.

Sitoumus perustuu ekosysteemiajatteluun. Korvaavia kierrätysravinteita pyrittiin löytämään muiden paikallisten toimijoiden jätteistä ja sivuvirroista. Projektia lähdettiin toteuttamaan ensin Suomessa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, jonka jälkeen toimintamallia on sovellettu laajemminkin UPM:n toimintamaissa Suomen ulkopuolella.

Erinomainen esimerkki sitoumuksen onnistumisesta on UPM:n Lappeenrannan tuotantolaitos, jossa on otettu käyttöön Kekkilän tuotannon jätevesien ravinteita ja näin vähennetty ravinnepäästöjä vesistöihin. Yhteistyö kolmannen sitoumuksen osalta päättyi vuoteen 2020, mutta työ jatkuu osana UPM:n  globaaleja 2030 tavoitteita. Vuoden 2020 lopussa 28 % UPM:n jätevedenpuhdistamoissa käytetyistä ravinteista on kierrätettyjä.

Neljäs Itämeri-sitoumus työn alla

Tällä hetkellä BASG:n ja UPM:n välillä on käynnissä keskustelut jo neljännen Itämeri-sitoumuksen sisällöstä. Uuden sitoumuksen julkistus ajoittunee tämän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Yhteistyöaihioita löytyy muun muassa hiilen sidonnan ja metsien hoitotoimenpiteiden kehittämisen osalta.

Yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön aikana UPM on tukenut taloudellisesti BSAG:n toimintaa merkittävästi. Yli 100 000 euron kumulatiivinen lahjoitus on ollut mukana takaamassa BSAG:n toiminnan jatkuvuuden.

UPM:n ja BSAG:n välinen yhteistyö on loistava esimerkki pitkäjänteisestä ja moniulotteisesta työstä, jossa molemmat osapuolet ovat onnistuneet saavuttamaan omia yritysvastuun tavoitteitaan sekä kehittämään toimintatapojaan. Sitoumukset ovat kattaneet läpi koko Itämeri-työn toimintakentän aina haitallisista aineista ja Itämeren rehevöitymisen vähentämiseen.

BSAG:n rooli yhteistyökumppanuuksista on kasvanut tasaisesti toimintavuosien aikana. Aloitteentekijän lisäksi rooli on laajentunut projektien ja konseptien yhteiskehitykseen. Yritysyhteistyön on muuttanut muotoaan kohti jatkuvasti strategisempaa ajattelua. Työtä tehdään vaikuttavien toimijoiden kanssa pitkäjänteisesti.

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml