Siirry pääsisältöön

Uusi raportti ravinteiden kierrätyksestä Yhdysvalloissa

Uutinen

Järki Lannoite -hankkeen tuottama raportti Ravinnekierrätyksen kiemuroita Yhdysvalloissa kertoo siitä, missä valtamerten takana kierrätyskuvioissa mennään. Monet haasteet ovat yhteisiä EU:n kanssa, mutta ratkaisuissa on selviä eroja. Tilakoot kasvavat kovaa vauhtia samalla, kun tuotanto keskittyy. Lantaa syntyy alueittain huikeat määrät, kun taas toisaalla sen sisältämistä ravinteista olisi kysyntää kauempanakin. Kuljetus ja käsittely ovat ratkaisuissa merkittäviä tekijöitä.

Tuoreessa BSAG:n Järki Lannoite -hankkeen raportissa kerrotaan, miten valtameren takana haetaan ratkaisuja ja kehitetään keinoja kohti tasapainoista ja kierrättävää lopputulosta.

Leo Harin kokoamassa raportissa kerrotaan Yhdysvaltojen kierrätyskuvioista kokonaisuutena. Syvemmin pureudutaan Kalifornian, Illinoisin ja Marylandin, etenkin Chesapeakinlahden valuma-alueen,  tilanteisiin. Lahti on laajan maataloustuotannon valuma-aluetta ja sinällään haasteellinen sekä mielenkiintoinen.

Raportissa lähdetään liikkeelle ravinteiden kierrätyksen nykytilasta ja kasvavista haasteista.

Raportissa käsitellään ravinteiden syntyä ja käyttöä maataloudessa, ravinteiden kierrätykseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja ravinteiden prosessointiin käytettäviä teknologioita ja alalla toimivia yrityksiä.

Kierrätyskuvioita käsitellään koko maan tasolla. Tarkemmin pureudutaan kolmen erityyppisen ja eri puolilla Yhdysvaltoja sijaitsevan osavaltion tilanteisiin nimenomaan ravinnekierrätyksen näkökulmasta.

Vaikka USA:n maataloustuotannolla on omat piirteensä, monet ravinnekierrätyksen haasteet ovat silti tuttuja myös Euroopan Unionin valtioissa. Yhdysvalloissa on kehitetty yllättävänkin erilaisia ratkaisuja.

Käytössä on esimerkiksi pullonkaulojen ratkaisemiseksi rahoitusmalleja, joissa on yhdistetty yksityistä ja julkista rahoitusta. Ongelmiin on haettu ratkaisuja tilakohtaisesti. Neuvonnan ja vapaaehtoisuuden merkitystä on korostettu enemmän kuin EU:ssa on tavattu tehdä. Toisaalta säätely ulottuu alueille, joita EU:ssa ei juuri säädellä.

Lantaa liikaa tai liian vähän

Tuoreen raportin päähuomio on lannassa, koska sen ravinnekierrätyspotentiaali on suuri. Alueilla, joilla lantaa syntyy paljon käytettävissä olevaa peltoalaa kohti, on kysyntää ja kehitysalustaa uusille poliittisille tai teknologisille ratkaisuille, joilla ravinnepainetta saadaan vähäisemmäksi.

Raportista käy ilmi, että USA:ssa, kuten EU:ssakin,  on alueita, joilla on alijäämää ravinteista. Näillä alueilla on potentiaalista kysyntää orgaanisille lannoitteille.

– Näillä alueilla on myös kiinnostusta ja tahtoa toimintamalleihin, joissa hyödynnetään lisätyt ravinteet mahdollisimman tehokkaasti ja selvitään mahdollisimman vähällä lannoittamisella, raportin koonnut Leo Hari toteaa.

– Ravinteiden kierrätys ja tehokas käyttö on monen tekijän summa ja haaste on siinä, miten ravinnepaineisilta alueilta saataisiin ravinteita sinne, missä niille on tarvetta ja kysyntää.

Kaliforniassakin maataloustuotanto keskittyy. Tilojen lukumäärä vähenee, mutta tilakoot kasvavat. Kuva Eija Hagelberg
Kaliforniassakin maataloustuotanto keskittyy. Tilojen lukumäärä vähenee, mutta tilakoot kasvavat. Kuva Eija Hagelberg

Raportti löytyy Järki Lannoitteen nettisivuilta ja on ladattavissa tästä. https://www.jarki.fi/sites/default/files/ravinnekierratyksen_kiemuroita_yhdysvalloissa_-raportti.pdf

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml