Siirry pääsisältöön

Vantaan kaupunki sitoutuu uudistavan viljelyn edistämiseen ensimmäisenä kaupunkina

Käynnissä Luontokato Rehevöityminen Tiedon lisääminen

VANTAAN KAUPUNGIN SITOUMUS

Vantaan kaupungin Itämeri-sitoumuksen keskiössä on uudistavan viljelyn edistäminen ja Carbon Action -kuntakonseptin luominen yhdessä BSAG:n kanssa. Vantaan kaupunki sitoutuu tarjoamaan kaupungin maatilan peltoja tutkimuskäyttöön sekä viestimään ja kouluttamaan sidosryhmiään uudistavasta viljelystä.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Vantaan kaupunki

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2024

KESTO

2024–2026

Vantaalla on runsaan 240 000 asukkaan kasva kaupunki. Kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Lisäksi tavoitteeksi on kirjattu luonnon monimuotoisuuden edistäminen, resurssiviisaus, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä asukkaiden ja yhteisöjen vastuullinen toiminta.  

Vantaan kaupungin alueella on vielä lähes 4000 hehtaaria peltoa, josta kaupungin omistuksessa on melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta vajaa puolet on kaupungin maatilojen hoidossa.  

Kaupungin peltojen osalta tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas mutta ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö. 

Kaupungin maatiloilla kokeillaan myös uusia viljely- ja maisemanhoitotapoja. Pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja. Carbon Action -kuntakonsepti tuo edelleen uusia kokeilu- ja tutkimuskohteita kaupungin pelloille. 

Kaupungin maatilojen pellot sijaitsevat lähinnä Länsi-Vantaan alueella ja toiminta tapahtuu Seutulassa sijaitsevalta Katrinebergin tilalta. 

Vantaan kaupunki antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2024–2026. Itämeri-sitoumuksellaan Vantaan kaupunki edistää uudistavaa viljelyä ja sen monihyötyisyyttä omistamillaan ja vuokraamillaan pelloilla tutkimukseen osallistumalla ja tutkimustiedon jalkauttamisella sekä sparrauksen, koulutuksen ja viestinnän kautta. 

Sitoumus painottuu Carbon Action -alustan yhteistyöhön ja se koostuu neljästä osasta. 

Sitoumuksen tavoitteet

1

Osallistuminen Carbon Action -biodiversiteettitutkimukseen

Vantaan kaupunki osallistuu Carbon Actionin Maatalouden biodiversiteettiratkaisut -hankkeeseen tarjoamalla 4 peltolohkoa tutkimuskäyttöön kasvukausina 2024 ja 2025. Hankkeessa tuotetaan pohjoisiin viljelyolosuhteisiin soveltuvaa tietoa maatalouden luontovaikutuksista. Tutkimusasetelmassa otetaan kerääjäkasvit mukaan biodiversiteettitarkasteluun monimuotokaistan rinnalle.

2

Hiilensidontatutkimustulosten jalkauttaminen

Vantaan kaupunki ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöönsä Carbon Action -tutkimuksen maaperän hiilensidontaa koskevia tuloksia sitä mukaan kuin ne valmistuvat.  

3

Koulutus ja viestintä

Vantaan kaupunki tarjoaa vuokraviljelijöilleen uudistavan viljelyn koulutusta BSAG:n kanssa erikseen tarkemmin sovittavalla tavalla. Vantaan ympäristökeskus koordinoi koulutuksen yhteistyössä BSAG:n kanssa.  

Vantaan kaupunki viestii yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa Carbon Actionista ja uudistavasta viljelystä omissa verkostoissaan ja toimii esimerkkinä muille kunnille.

4

Carbon Action -kuntakonseptin rakentaminen

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2019–2021 perustettiin kunnianhimoinen koeasetelma Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan koepelloille. Näin tutkimustyö, mittaukset ja mallinnukset saatiin hyvin käyntiin.

Sitoumuksen myötä Vantaan kaupunki liittyy Carbon Action -alustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan viljelyn edistämiseksi. Lisäksi Vantaan kaupunki sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään. 

Sitoumuksen kesto on 3 vuotta, ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain. Vantaan kaupungin maatila voi jatkaa tutkimus- ym. yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. 

Itämeri-sitoumuksellaan Vantaan kaupunki edistää uudistavaa viljelyä ja sen monihyötyisyyttä omistamillaan ja vuokralle antamillaan peloilla. Sitoumuksen kautta ylläpidetään arvokasta kulttuurimaisemaa, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja edesautetaan ilmastokestävää viljelyä. Sitoumus edistää kaupungin kestävyystavoitteita ja toivottavasti inspiroi muitakin kaupunkeja tulemaan mukaan Carbon Action -yhteistyöhön.

Henry Westlin, kaupungininsinööri, Vantaan kaupunki

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml