Siirry pääsisältöön

BLOGI: BSAG:ssa uudistava maatalous, meriluonnon monimuotoisuus ja kestävä meriliikenne ytimessä vuonna 2021

Blogi

BSAG:n isona tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-oloissa.  Vuonna 2021  nopeutamme toimia Itämeren hyväksi niin maalla kuin merelläkin. 

Keskitämme toimintamme tällä hetkellä kolmeen teemaan:
1) Rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä,
2) Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja
3) Ympäristöriskien hallinta merellä.
Otamme aina huomioon myös kokonaiskuvan. Itämeren ekologinen kriisi ei ole erillinen ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden kadosta tai maaperän tuhoutumisesta. Ratkaisuissa pyrimme monihyötyisiin toimiin. 

BSAG:lla on vahvaa toimintaa kaikissa teemoissa. Vuonna 2021 BSAG:n työssä korostuu erityisesti uudistava maatalous ja ravinteiden kierrätys, meriluonnon monimuotoisuus ja kestävä meriliikenne. 

 

Rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä 

Suurimmat hyödyt Itämerelle ovat saatavissa maatalouden päästöjen vähentämisessäMaatalous on merkittävässä roolissa myös ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Siksi BSAG:n tämän hetken isoin toimintakokonaisuus Carbon Action toimii uudistavan eli regeneratiivisen maatalouden saralla. Oikeilla toimilla maaperä varastoi hiiltä ilmakehästä maahan ilmastonmuutosta hilliten, ja pitää ravinteet kasvien käytössä sekä vähentää vesistöpäästöjä. Samalla tilan tuottavuus nousee ja resilienssi vahvistuu.  

Laajennamme Carbon Action -alustaa määrätietoisesti ja luomme vaikuttavuutta skaalaamalla työtä. Alustalla on mukana ruokajärjestelmän toimijoita viljelijöistä yrityksiin sekä useita huipputason tutkimushankkeita. Carbon Actionin kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen lähestymistapa herättää laajaa kiinnostusta paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti. Lisäksi edistämme Interreghankkeiden kautta ravinteiden kierrätystä (SuMaNu) ja maatalouden valumavesien hallintaa (Waterdrive). SuMaNu hanke päättyy tänä vuonna.

Merkittävä työkalu BSAG:n uudistavaa maataloutta edistävään työhön saadaan käyttöön heti alkuvuodesta, kun uudistavan viljelyn e-opisto avataan. E-opisto kokoaa yhteen tieteellistä tietoa ja viljelijöiden käytännön osaamista niin, että oppia voi soveltaa suoraan omalla tilalla maaperän ja satojen parantamiseksi. Tämä mahdollistaa Carbon Action –toiminnan laajentamista ja antaa myös yrityksille työkaluja toteuttaa päästövähennyksiä ruokaketjussaLisäksi kehitämme edelleen peltomaiden hiilensidontaa havainnollistavaa Pelto-observatoriota yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja HAMK:in kanssaCarbon Actionissa luomme systeemistä muutosta kohti uudistavaa maataloutta. 

 

Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Ilmastonmuutos uhkaa Itämeren herkkää lajistoa ja vedenalaisen monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ympäristöhallinnon ainutlaatuisessa VELMU-hankkeessa on 10 vuoden aikana kartoitettu Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden ja avainlajien kannalta arvokkaat alueet. Elävä Itämeri -yhteistyöhankkeessa BSAG nopeuttaa näiden arvoalueiden suojelemista, Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella. Yksityisen suojelun pilottikohteena toimii Gullkronan saari Saaristomerellä.

Merkittävä asia alkuvuonna on Gullkronan suojelupilotin edistämisen lisäksi Elävä Itämeri -suojelusivuston avaaminen. Sivustolle kootaan tietoa yksityisen suojelun mahdollisuuksista, jotta arvokkaiden alueiden suojelu olisi niitä omistaville yksityisille tahoille selkeämpää. Lisäksi jokainen Itämeren monimuotoisuudesta kiinnostunut löytää sivustolta tietoa muista suojeluteoista. Itämeren ystävä voi tehdä sivustolla suojelulupauksen, eli sitoutua turvaamaan monimuotoisuutta esimerkiksi kalastamalla kestävästi tai veneilemällä viisaasti. Sivustolta löytyy myös tietoa Itämeren pinnan alta löytyvistä eliöistä ja elinympäristöistä, sekä niiden merkityksestä Itämeren hyvinvoinnille. 

 

Ympäristöriskien hallinta merellä 

Vuonna 2020 käynnistetty Harmaat vedet meriliikenteessä –hankpureutuu meriliikenteen päästöihin. Vaikka meriliikenteen päästöt mereen ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä, alukset voivat edelleenkin purkaa laillisesti jätevesiä ja ruokajätettä Itämereen. Hankkeessa käymme läpi koko ketjun  alkaen laivoista ja niillä käytettävistä laitteistoista aina satamiin, jätehuoltoyhtiöihin ja esim. uusiutuvia polttoaineita valmistaviin yrityksiin asti. Koko ketjun läpikäyminen osoittaa ongelmakohdat ja miten niitä voidaan ratkoa, jotta harmaat vedet ja ruokajäte eivät päädy rehevöittämään Itämerta. Laivoille tehdyn kyselyn alustavat tulokset vahvistavat aiheen tärkeyden: rahtialukset purkavat Itämereen harmaita vesiä, ruokajätettä ja käsiteltyjä mustia vesiä – täysin laillisesti.

BSAG ryhtyykin vuonna 2021 pikaisiin toimiin tietoisuuden lisäämiseksi mm. laatimalla alan etujärjestöjen ja viranomaisten kanssa rahtialuksille selkeän infopaketin, jossa kerrotaan Itämerellä käytössä olevasta No Special Fee -järjestelmästä ja kehotetaan vastuulliseen jätteenkäsittelyyn. Lisäksi tänä keväänä käynnistämme satamapilotinjossa tarkastellaan sekä satamien jätevirtoja että niihin liittyvää tiedonkulkuaVuonna 2021 jatkamme myös näytteiden ottoa aluksilta ja tulosten analysointia. Uuden tiedon perusteella kuva merenkulun ravinnepäästöistä täsmentyy ja sen perusteella voimme  tukea viranomaisten säädöstyötä niin kansallisesti kuin kansainlisestikin. 

Tämä vuosi tuo varmasti haasteita koronapandemian vuoksi. Töiden ja yhteistyön suunnittelu on kaikille vaikeaa. Olen kuitenkin luottavainen, että BSAG:n toiminnassa meillä on menestyksekäs ja vaikuttava vuosi edessä.  Meille on selvää, että ympäristöongelmat ovat yhteen kietoutuneita. Kestäviin ratkaisuihin tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja laajaa, tieteeseen pohjautuvaa käytännön yhteistyötä yli rajojen.

Säätiö on neutraali ja ratkaisuhakuinen, ja työkalupakkimme on laaja. Vaikuttavuus syntyy tinkimättömästä tavoitteesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Ratkaisuhakuisena aloitteen tekijänä ja yhteensaattajana pystymme BSAG:ssa tarjoamaan toiminnallamme merkittävää yhteiskunnallista arvoa tänäkin vuonna.


Laura Höijer

Sisältöjohtaja
Baltic Sea Action Group 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml