Siirry pääsisältöön

BSAG:n vuosi 2019 sisältöjohtajan katsaus

Blogi

BSAG:n sisällöt vuonna 2019

Säätiön toiminta vuonna 2019 keskittyi kahteen teemaan: Itämeren rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintään sekä meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Uutena avauksena säätiö valmisteli hanketta ympäristöriskien hallintaan merellä.

Itämeren rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä -teemassa toiminta keskittyi kestävän maatalouden edistämiseen ja ravinteiden kierrätykseen. Kestävän maatalouden edistämisellä ja ravinteiden kierrätyksellä ehkäistään Itämeren rehevöitymistä ja hillitään ilmastonmuutosta. Kestävä maatalous on merkittävässä roolissa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Teeman keskeisin kokonaisuus oli Carbon Action. Sitran käynnistysrahoittama Carbon Action -pilotti laajeni merkittävästi vuoden aikana. Se kasvoi Carbon Action -alustaksi useille eri rahoittajille ja hankkeille. Vuonna 2019 alustalla käynnistyi hankkeita n. 7,1 miljoonan euron edestä. Carbon Action alustalla tutkitaan ja edistetään hiilen varastoitumista maatalousmaahan yhteistyössä yli sadan hiiliviljelijän, neuvojien, tutkijoiden, yritysten ja päätöksentekijöiden kanssa. Carbon Actionin rinnalla kestävän maatalouden toimia jatkettiin säätiössä Järki-hankkeen puitteissa.

Maaperän kunnon parantaminen on säätiön kestävän maatalouden toiminnan ydintä, koska sillä saavutetaan monia hyötyjä: paremmat sadot tuottajalle, vähemmän ravinnevalumia vesistöihin, luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä sekä hiilen varastoinnin tehostumista maaperään.  Ilmastonmuutokseen maan kasvukunto kytkeytyy kahta kautta: hiilen varastoinnilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja hyväkuntoinen maaperä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin äärisäihin, kuten kuivuuteen ja rankkasateisiin.

Viljelijät muutoksentekijöinä. Carbon Actionin keskeisenä tavoitteena on edistää hiiliviljelyn yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään omille tiloilleen sopivia viljelytoimia. Vuonna 2019 kaikki sata Carbon Action -hiilitilaa perustivat tutkimuslohkonsa. Lisäksi 32 tilalta otettiin maanäytteitä myös metrin syvyydestä asti. Carbon Action -hiiliviljelijöille järjestettiin intensiivikoulutusta, retkeilyä ja webinaareja. Haastattelujen perusteella Carbon Action -hiilitilat ovat erittäin sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita, jotka kehittävät maataloutta ennakkoluulottomasti kestävään suuntaan.

Pullonkaulaksi toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä todettiin olevan osaavien neuvojien koulutus. Kesäkuussa alkaneessa MAANEUVO-hankkeessa 30 neuvojaa valmennetaan kouluttamaan viljelijöitä entistä parempaan maan hoitoon, joka parantaa sekä maan kasvukuntoa että maaperän hiilen sidontaa.

Uusia hiiliviljelijöitä halutaan myös mukaan. Valio on sitoutunut tarjoamaan hiiliviljelykoulutusta kaikille n. 5 000 maitotilalleen vuoteen 2035 mennessä. Säätiön järjestämiin koulutuksiin osallistui vuonna 2019 yhteensä 167 maitotilaa. Tavoitteena on skaalata toimintaa yritysyhteistyön kautta laajemminkin. Vuonna 2019 perustettiin Carbon Action -yritysalusta., Yhteistyössä yritysten, BSAG:n ja tutkijoiden välillä tavoitteena on mm. kehittää yritysten hankintakriteerejä sekä kouluttaa viljelijöitä ja yrityksen työntekijöitä. Lue lisää yritysyhteistyöstä.

Ohjaus kohti systeemistä muutosta. Viljelijän siirtymistä hiiliviljelyyn voidaan tukea politiikkatoimilla. Toimintavuonna vaikutettiin tuloksekkaasti hallitusohjelman laatimiseen. Hallitusohjelman kirjaukset olivat hyvin linjassa Carbon Actionin tavoitteiden kanssa. EU:n ilmasto- ja maatalouspolitiikassa tapahtuu seuraavien vuosien aikana paljon. BSAG panosti etenkin Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen. Puheenjohtajuuskaudella kestävyyspäivät ja niiden ympärillä järjestetyt sivutapahtumat veivät hiiliviljelyn ilosanomaa kotimaisille ja ulkomaisille toimijoille. Carbon Action on myös muutamaan otteeseen pyydetty Brysseliin keskustelemaan ohjauskeinoista, esimerkiksi kutsuttuna puhujana AGRI-valiokunnan julkisessa kuulemisessa.

Asenteet ovat muuttuneet yllättävänkin laajasti ja nopeasti vuoden 2019 aikana. Carbon Action -alustan toimijat ovat olleet haluttuja median suunnalla. Myös Carbon Action -hiiliviljelijöiden tarinat kiinnostavat mediaa. Ilmastoahdistuksen keskellä on selvästi kaivattu toimintaa ja ratkaisuja.

Suomi kokoaan isompi toimija. Carbon Action on vuonna 2019 noteerattu osana EU:n ja kansainvälistä yhteistyötä. Carbon Action kutsuttiin pitämään esitelmä Brysseliin pyöreän pöydän hiiliviljely -keskusteluun sekä Madridiin ilmastokokouksen yhteydessä järjestettyyn 4/1000 -aloitteen tapahtumaan.

On todella hienoa todeta, että Carbon Action -alustan kunnianhimoisissa tavoitteissa onnistuttiin vuonna 2019 erittäin hyvin. Carbon Action -hiilitilat ovat ottaneet laajasti käyttöön hiiliviljelymenetelmiä ja lisää viljelijöitä on tullut mukaan yritysyhteistyön ja uusien neuvojien avulla. Asenteiden ja ohjauskeinojen muutoksessa on päästy vahvasti eteenpäin. Lisäksi, suomalainen malli toimi esimerkkinä EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla.

Ravinteiden kierrätystä ja maatalouden valumavesien hallintaa BSAG on edistänyt etenkin Intrerreg-hankkeiden kautta (Baltic Slurry Acidification, SuMaNu ja Waterdrive). Hankkeiden avulla mm. konkreettisesti edistettiin lannan happokäsittelytekniikoiden käyttöönottoa kaikissa Itämeren maissa. Lisäksi ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi BSAG julkaisi biomassojen kestävän käytön kannanoton. Kannanoton tarkoituksena on edistää biomassojen käsittelyä Suomessa.

Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen teemassa vuonna 2019 käynnistyi Elävä Itämeri -yhteistyöhanke. Ilmastonmuutos uhkaa Itämeren herkkää lajistoa ja vedenalaisen monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ainutlaatuisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa eli VELMUssa on 10 vuoden aikana kartoitettu Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden ja avainlajien kannalta arvokkaat alueet.

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoittamassa Elävä Itämeri -hankkeessa BSAG nopeuttaa näiden arvoalueiden suojelemista yhdessä VELMU-porukan ja muiden keskeisten tahojen kanssa.  Hankkeen tavoitteena on rakentaa ratkaisuja, joilla arvokkaita vedenalaisia alueita saadaan tuotua suojelun piiriin. Lisäksi se pyrkii kasvattamaan tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja yksityisten tahojen roolista monimuotoisuuden suojelussa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkimusten mukaan suuri osa suojelua kaipaavista arvokkaista alueista sijaitsee yksityisillä vesialueilla. Yksityisen suojelun pilottikohteena toimii Gullkronan saari Saaristomerellä, jonka suojelun suunnittelu aloitettiin vuonna 2019.

Ympäristöriskien hallinta merellä on laaja teema, pitäen sisällään mm. haitalliset/vaaralliset aineet, mikromuovit ja meriliikenteen riskit. Tästä teemasta BSAG:lla käynnistyi vuoden 2019 suunnittelu meriliikenteen päästöihin liittyen. Vaikka meriliikenteen päästöt ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä, alukset voivat edelleenkin purkaa laillisesti jätevesiä ja ruokajätettä Itämereen. Tarvitsemme yhteisiä, vapaaehtoisia toimia, jotta päästöt Itämereen minimoidaan. Tähän BSAG tulee pureutumaan tulevina vuosina. Lue lisää Harmaat vedet meriliikenteessä -hankkeesta.

BSAG 2019 Tilinpäätös

Laura Höijer

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml