Siirry pääsisältöön

Biodiversiteettivaikutusten arvioinnin parantaminen uudistavassa maataloudessa

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Regenerative Agriculture, Carbon Action

Biodiversiteetin mittaaminen ympäristö-DNA:n avulla ja uudistavan viljelyn biodiversiteettivaikutusten arvioinnin parantaminen

Hankkeessa mitataan luonnon monimuotoisuuden tasoa (lajirikkauden osalta) uudistavasti viljelevillä maatiloilla ympäristö-DNA:n (eDNA) avulla. Lisäksi ympäristö-DNA-tuloksia hyödynnetään elinkaarianalyysin (LCA) biodiversiteetin arviointimenetelmien parantamiseen erityisesti uudistavan viljelyn maatiloilla.

Virallinen nimi

Biodiversiteettivaikutusten arvioinnin parantaminen uudistavassa maataloudessa LCA:n ja eDNA:n avulla (ReDNA_LCA)

Kesto

02/2024–01/2028

Vastuuhenkilöt

Natasha Järviö, Johan Ekroos, Ville Uusitalo ja Hanna Tuomisto

Vastuutahot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Helsingin yliopisto

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjuminen maatalouden avulla

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on elintärkeää planeettamme terveyden ja selviytymisemme kannalta, mutta valitettavasti se hupenee hälyttävää vauhtia. Monimuotoisuuden väheneminen tulee saada pysäytetyksi, sillä olemme riippuvaisia luonnosta monien keskeisten ekosysteemipalveluiden, kuten hiilen varastoinnin, pölytyksen ja vedenpuhdistuksen kautta. Myös maatalous ja sen muutokset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen keskeisesti. Maankäytöllä, maankäytön muutoksilla, kasvihuonekaasupäästöillä, sekä torjunta-aineiden käytöllä ja muilla sen kaltaisilla toimilla on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Jos haluamme lisätä luonnon monimuotoisuutta maatalousmailla, maatalouskäytäntöjä on muutettava.

Mitä on uudistava maatalous?

Uudistava maatalous on viljelytapa, joka on viime aikoina herättänyt tutkijoiden, maanviljelijöiden ja alan johtavien yritysten huomion. Sen ydinajatuksena on tehdä yhteistyötä luonnon kanssa kestävän ja tuottavan viljelyjärjestelmän kehittämiseksi. Keskeistä on maaperän kasvukunnon ylläpitäminen. Hyväkuntoinen maaperä tukee monia ekosysteemipalveluja, jotka puolestaan tukevat sekä viljelijää että luontoa. Maaperästä huolehtiminen lisää esimerkiksi maaperän biodiversiteettiä. Se lisää hyödyllisiä mikrobeja, jotka kierrättävät ravinteita, helpottavat kasvien viestintää, varastoivat hiiltä, parantavat vesihuoltoa ja suojaavat kasveja taudeilta luonnollisesti, jolloin kemiallisten aineiden tarve vähenee.

Luonnon monimuotoisuutta koskevien mittareiden kehittäminen ympäristön DNA:n avulla

Jotta voitaisiin tietää, onko toimilla onnistuttu palauttamaan maatalousmaan monimuotoisuutta, edistymistä on seurattava ja mitattava. Elinkaariarviointi (LCA) on hyödyllinen väline, jossa mallien avulla arvioidaan mahdollinen biodiversiteetin häviäminen koko tutkittavan toiminnan aikana. Näissä malleissa käytetään karakterisointikertoimia, joiden avulla toimintojen vaikutukset, kuten maatalouteen käytetyn maan määrä, muunnetaan mahdolliseksi lajien menetykseksi. Karakterisointikertoimet perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin, joten niiden tarkkuus riippuu siitä, kuinka tarkasti malli kuvastaa todellisia olosuhteita. Nykyisin malleille syötettävä data perustuu usein tavanomaisiin maatalouskäytäntöihin, eikä näin ollen edusta vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä kuten uudistavaa viljelyä. Mallin päivittämiseksi tarvitaan lisää tietoa maatalouskäytäntöjen vaikutuksesta maatalousmaan biodiversiteettiin. Tarvitaan lisää tietoa luonnon monimuotoisuuden tasoista erityyppisillä maa-alueilla: tavanomaisella viljelymaalla, uudistavalla viljelymaalla ja luonnonalueilla.

Luonnon monimuotoisuuden mittaaminen ympäristö-DNA:n avulla

Perinteiset menetelmät luonnon monimuotoisuuden seuraamiseksi ovat usein aikaa vieviä, kalliita ja vaativat asiantuntijatietoa. Ne ovat alttiita havainnointivirheille ja niitä voivat vaikeuttaa esimerkiksi sääolosuhteet tai joidenkin lajien vaikeasti tunnistettavat nuoruusvaiheet. Perinteisillä menetelmillä on haastavaa mitata tarkasti monimuotoisuuden tasoja ja kehittää tarkkoja karakterisointikertoimia tietyille viljelykäytännöille.

Hankkeen tavoitteena on käyttää ympäristö-DNA:ta (eDNA) peltoalueiden biodiversiteetin tarkkaan ja tehokkaaseen mittaamiseen useilla uudistavan viljelyn tiloilla. Ympäristö-DNA-analyysin tuloksia voidaan käyttää elinkaaren aikaisten biodiversiteettivaikutusten arviointimenetelmien parantamiseen, jotta voidaan paremmin arvioida viljelypäätösten vaikutusta biodiversiteettiin. Näin muut viljelijät, poliittiset päättäjät ja elinkaarianalyysien ammattilaiset voivat tulevaisuudessa arvioida ja sisällyttää uudistavan maatalouden biodiversiteettivaikutukset tarkemmin elinkaarianalyyseihin. Uudistavan maatalouden mahdolliset hyödyt saadaan siten tarkemmin selville.

Ympäristö-DNA-näytteiden kerääminen

Kaikki elävät organismit jättävät elinympäristöönsä DNA:ta esimerkiksi solujen irtoamisen, jätteiden erittymisen, karvanvaihdon ja lisääntymisen yhteydessä. Käyttämällä ympäristö-DNA-teknologiaa tutkijat voivat kerätä tätä geneettistä materiaalia ympäristöstä, kuten maaperästä, vedestä, ulosteista tai jopa ilmasta, ja tunnistaa läsnä olevat tai olleet organismit. Ympäristö-DNA-näytteiden kerääminen vaatii vähemmän resursseja ja asiantuntemusta kuin perinteinen seurantamenetelmä, ja näytteistä voidaan havaita paremmin harvinaisia tai vaikeasti havaittavia lajeja.

Hankkeessa kerätään ympäristö-DNA-näytteitä erilaisista maisemista eri puolilla Etelä-Suomea. Erilaisten maaseudun luontotyyppien ja maankäyttömuotojen biodiversiteetin ymmärtämiseksi hankkeessa tutkitaan sekä pelto- että laidunmaita, ja mukana on uudistavan maatalouden tiloja ja tavanomaista maataloutta, sekä perinteisiä maaseudun luontotyyppejä luonnollisena vertailukohtana. Näytteiden avulla kehitetään uusia karakterisointikertoimia elinkaarianalyyseja varten. Lopuksi pyritään toteuttamaan tapaustutkimuksen kertoimien testaamiseksi ja arvioimaan uudistavan maatalouden vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Lisätietoja

Natasha Järviö, LUT / Helsingin yliopisto, natasha.jarvio@lut.fi

Hankkeen aikataulu

03/2024 – 08/2025

I vaihe

Ympäristö-DNA-näytteiden kerääminen
Näytteenoton suunnitteleminen yhteistyössä maatilojen kanssa, käsittäen uudistavaa ja/tai tavanomaista maataloutta toteuttavia tiloja. Ympäristö-DNA-näytteiden keruu ja analysointi elokuussa 2024. Näytteet lähetetään laboratorioon, jossa ne analysoidaan ja eri eliöryhmien ja lajien esiintyminen tunnistetaan.

04/2025 – 03/2026

II vaihe

Karakterisointikertoimien luominen
Ympäristö-DNA-tulosten avulla luodaan uusia karakterisointikertoimia elinkaaren aikaisten biodiversiteettivaikutusten arviointimenetelmiä varten. Kertoimet luodaan käytettävissä olevien tieteellisten yhtälöiden ja lajirikkautta koskevien ympäristö-DNA-tietojen avulla. Muiden monimuotoisuuden indikaattoreiden, kuten esimerkiksi lajien runsauden, mukaan ottamisen selvittäminen.

03/2026 – 09/2027

III vaihe

Uudistavan viljelyn elinkaarianalyysi
Elinkaarianalyysin toteuttaminen todellisella suomalaisella maatilalla, joka harjoittaa uudistavaa maataloutta. Tilalta kerättyihin tietoihin sovelletaan hankkeessa kehitettyjä karakterisointikertoimia parannetun menetelmän tarkkuuden testaamiseksi.

image/svg+xml

HANKKEESSA MUKANA


Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml