Siirry pääsisältöön

Euroopan parlamentti viimeistelee kantaansa lannoiteasetukseen

Uutinen

​​EU:n lannoiteasetus on käynyt läpi jo kaksi kolmesta tarvittavasta valiokuntakäsittelystä. Kadmiumrajat puhuttavat, lisää raaka-aineita halutaan listattavaksi, mutta yleinen tahtotila on, että asetuksen uudistus on tarpeellinen, ja lannasta tehtävät lannoitevalmisteet pääsisivät vauhdilla markkinoille. BSAG seuraa uudistuksen etenemistä osana Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -liiketoimintaekosysteemin toimintaa. 

EU:n lannoiteasetuksen uudistus on jälleen liikkunut eteenpäin. Lakiluonnos on jaettu kolmen valiokunnan kesken. Lakiesityksen laajimmat osiot kuuluvat ympäristövaliokunta ENVI:n ja maatalousasioista vastaavan AGRIN:n alaisuuteen. ENVI ja AGRI äänestivät toukokuun lopussa lausunnoistaan, ja sisämarkkinoiden toiminnasta vastaava IMCO äänestää omasta lausunnostaan heinäkuun puolessa välissä. Tämän jälkeen lakiluonnos etenee syyskuulle kaavailtuun Strasbourgin täysistuntoon, jossa lakiesityksestä äänestetään kokonaisuutena mahdollisine muutosesityksineen vielä kerran.

Lannoiteasetusuudistuksen lausunnoissa esiintyneiden arvioiden mukaan lähes 30 % EU-maissa käytössä olevista epäorgaanisista lannoitevalmisteista kyetään korvaamaan orgaanisilla- ja kierrätyslannoitteilla.

Voimassa oleva EU:n lannoiteasetus (EC) No 2003/2003 sisältää jo määritelmän joukosta epäorgaanisia lannoitteita ja kalkitusaineita, jotka on hyväksytty EU:n sisämarkkinoilla vapaasti liikkuviksi EY-lannoitteiksi. Vuonna 2003 säädetyn asetuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu orgaanisista raaka-aineista valmistetut lannoitteet, eikä asetuksessa ole säädetty raja-arvoja esimerkiksi raskasmetalleille ja muille epäpuhtauksille.

 

Ympäristövaliokunta peräänkuuluttaa uusia raaka-aineita

​​

ENVI-valiokunnan esittelijänä toiminut Elisabetta​ Gardini (puolueryhmä EPP) ei nähnyt lausunnossaan tarvetta komission ehdottamille tiukkeneville kadmium-rajoille (60/40/20mg/P2O5/kg). Lausuntoon äänestettiin kompromissi lannoitevalmisteiden merkinnästä, josta ilmenisi tuotteen kadmiumpitoisuus, sekä erityismerkintä, mikäli tuotteen kadmiumpitoisuus olisi 20mg/P2O5kg tai alle kyseisen rajan. Tämän lisäksi lausunnossa painotettiin eläinperäisten sivutuotteiden, eli esimerkiksi lannan päätepisteen määrittelyn nopeuttamista, jotta lantaa raaka-ainepohjanaan käyttävien lannoitevalmisteiden markkinoille tulo ei hidastuisi. Samaa logiikkaa seuraten valiokunta kehotti komissiota lisäämään lannoiteasetukseen viivyttelemättä CE-merkityissä lannoitevalmisteissa hyväksyttäviä uusia raaka-aineita, mikäli ne ovat läpikäyneet ihmisten, eläinten, kasvien ja ympäristön turvallisuuden huomioivan riskiarvioinnin. Ne raaka-aineet, jotka ovat jo käyneet läpi arvioinnin ja määritellyt hyödyntämistoimet, esim. struviitti, tuhkat ja biohiili, kehotettiin lisäämään asetukseen viipymättä. Samoin ENVI pyysi vauhdittamaan uusien raaka-ainelistalle mahdollisesti lisättävien ja lannoitteena käyttökelpoisten raaka-aineiden asianmukaisuuden arviointia ja käsittelyprosessien määrittelyä.

Lisäksi ENVI-valiokunta listasi uudeksi raaka-ainekategoriaksi seuraavan: CMC 11a: Muut teollisuuden sivutuotteet, jotka oli suljettu raaka-ainekategoriassa CMC 1 asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkempi määritelmä hyväksyttävistä Muista teollisuuden sivutuotteista jätettiin komissiolle.

 

Huiteman lausunto hyväksyttiin suurella enemmistöllä

 

Maatalousvaliokunnan esittelijänä toimineen Jan Huiteman (puolueryhmä ALDE) lausunto oli tasapainoinen, eikä se sisältänyt merkittäviä muutoksia komission pohjaesitykseen. Sen sijaan valiokunnassa ei edennyt AGRI-valiokunnan halu muuttaa nitraattidirektiivin määritelmä lannasta, mutta sen puolesta äänestettiin ENVI:ssä, eli aihe pysyy esillä lakiesityksen edetessä. Pääasiallisesti nitraattidirektiivin määritelmää, eli että lanta on lantaa prosessoidussakin muodossa, halutaan muuttaa, jotta esimerkiksi prosessoidusta lannasta valmistettu CE-merkinnän saavuttava lannoite ei olisi eriarvoisessa asemassa mineraalisten lannoitteiden kanssa. Nitraattidirektiivin muuttamiseen tähtäävä kirjaus esittää, että prosessoidusta lannasta valmistettua CE-merkinnän saavuttavaa lannoitevalmistetta eivät koskisi nitraattidirektiivin rajoitukset, mikäli siihen sisältyvä typpi on ominaisuuksiltaan mineraalisen lannoitteen kaltainen.

AGRI-valiokunta äänesti ENVI-valiokunnan tavoin asetuksessa hyväksyttävien ainesosaluokkien lisäämisen puolesta. AGRI kehotti komissiota keskittymään erityisesti ravinteiden turvalliseen talteenottoon liittyvän teknologian kehitykseen. Lisäksi AGRI halusi, että hyväksyttäviin ainesosaluokkiin lisätään sellaisia raaka-aineita, joihin liittyy merkittävä kaupallinen potentiaali; jotka ovat läpäisseet tieteelliseen tutkimukseen perustuvan riskiarvioinnin; ja sellaiset maatalouden ja teollisuuden sivutuotteet, joita käytetään jo tällä hetkellä lannoitevalmisteiden raaka-aineina.

 

Heinäkuun äänestyksen jälkeen kohti täysistuntoa

 

Sisämarkkinavaliokunta IMCO tullee päättämään eri raaka-aineiden riskeihin perustuvasta laitosvalvonnasta sekä lausumaan komission pohjaesityksen lannoitevalmisteiden yhdenmukaisuudesta ja yleisesti CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupan järjestämisestä. IMCO äänestää lausunnostaan heinäkuun puolessa välissä.  RaKi-ekosysteemi tulee raportoimaan asetuksen viimeisistä Euroopan parlamentin puolella tapahtuvista käsittelyvaiheista. Syyskuulle kaavailtu täysistuntoäänestys tulee lyömään lukkoon Euroopan parlamentin kannan lakiesityksen kokonaisuudesta, ja tämän jälkeen käsittely siirtyy virallisesti jäsenmaiden maatalousneuvostolle. Tällöin jäsenmaat joko hyväksyvät parlamentin kannan, tai ehdottavat siihen muutoksia. Todennäköisimmin parlamentti, komissio ja neuvosto hakevat kaikille osapuolille sopivaa ratkaisua asetuksen lopullisesta muodosta. Näissä kolmikantaneuvotteluissa ovat mukana parlamentin lausuntojen esittelijät, komission lakiesityksestä vastaava osasto sekä neuvoston aihekokonaisuudesta vastuussa olevan työryhmän edustajat.

Ympäristövaliokunnan lausunto löytyy täältä: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-597.640%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

 

Maatalousvaliokunnan lausunto lisätään linkkinä tälle sivulle sen jälkeen, kun valiokunnan sihteeristö on julkaissut kielitarkastetun äänestystuloksen.

 

Lisätietoja lainsäädäntöprosessin etenemisestä antaa BSAG:n EU-koordinaattori Eero Jalava, +358 40 565 8332 eero.jalava@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml