Siirry pääsisältöön

CREDIBLE

Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Hanke edistää tietoon perustuvaa EU-lainsäädäntöä hiiliviljelyn käyttöönottamiseksi koko unionin alueella

EU:n rahoittama CREDIBLE -hanke keskittyy hiilensidontaa edistävään, kestävään maa- ja metsätalouteen sekä turvemaiden päästöjen vähentämiseen. Hanke kokoaa EU-laajuisen verkoston ja tietopohjan käytännön viljelymenetelmien ja sääntelyn edistämiseksi ja tuo sidosryhmät yhteen vuosittaisiin tapaamisiin. 

Virallinen nimi

CREDIBLE – Building momentum and trust to achieve credible soil carbon farming in the EU

Kesto

6/2023–5/2026

Vastuuhenkilö

BSAG:lla hankkeesta vastaa Kaj Granholm

Vastuutahot

Koordinaattori: SAE Innova (Espanja) / Tristano Bachetti de Gregoris

Rahoittaja

Horizon Europe Soil Mission (2022 call) (CSA)

Hiiliviljelyn vaikutuksista EU-maiden eri olosuhteissa tarvitaan lisää tietoa

Päästöjen vähentämisen lisäksi Euroopan unionissa valmistellaan lainsäädäntöä ja pelisääntöjä hiilenpoistojen sertifiointiin ja kannustimiin. Tämän tarkoituksena on kasvattaa luontopohjaisia ja teknologisia hiilinieluja ja lisätä sekä julkisesti että yksityisesti rahoitettujen toimien vaikuttavuutta ja luotettavuutta. CREDIBLE -hanke fasilitoi säädösvalmistelun ja vapaaehtoisten toimien tueksi laajan kolmivuotisen sidosryhmäkeskustelun ymmärryksen lisäämiseksi parhaista hiiliviljelyn käytännöistä ja niiden vaikutuksista Euroopan eri ilmastoalueilla.

Hiiliviljely tarkoittaa eri asioita eri tuotantosuunnilla ja erilaisissa maaperä- ja ilmasto-olosuhteissa. CREDIBLE-hanke kokoaa tutkitun ja kokemusperäisen tiedon peltoviljelystä, agrometsätaloudesta, ruohikko- ja turvemailta sekä metsätaloudesta.

Hiiliviljely ei ole pelkästään hiilen sitomista. Se on myös ruoan, rehun tai puun kasvattamista sekä parhaimmillaan monien ekosysteemipalveluiden tuottamista. Hiiliviljely on kestävää silloin kun se tukee kestäviä maaseutuelinkeinoja, varmistaa ruokaturvan ja parantaa luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön tilaa, samalla poistaen hiiltä ilmakehästä.

CREDIBLE -hankkeen kokoaman ja sidosryhmien validoiman tiedon pohjalta toimijoiden, kuten viljelijöiden, paikallisyhteisöjen, yritysten ja lainsäätäjien on helpompi laatia ympäristöolosuhteisiin ja eri alueiden elinkeinorakenteeseen sovitettuja hiiliviljelyn malleja ja niitä tukevaa sääntelyä.

Carbon Action toimii esimerkkinä muille maille ja EU:lle

Carbon Action -alusta on yksi CREDIBLE-hankkeen alueellisista ”klustereista”, jotka muodostavat tärkeät paikalliset sidos- ja referenssiryhmät muun muassa toimenpiteiden vaikutusten ja toteutettavuuden arvioinnille.

Carbon Action -alustan tiivis yhteistyö tutkimuksen, viljelijöiden ja yritysten välillä toimii esimerkkinä muille ja tarjoaa viiteryhmän keskustelulle hiiliviljelyyn perustuvien uusien arvoketjujen ja hiilensidonnan ja muiden ympäristövaikutusten mittaamisen kehittämiseksi. Carbon Actionin tulosten avulla BSAG pyrkii EU:ssa erityisesti edistämään tuotannollisen viljelyn roolia ilmasto- ja ympäristöhyötyjen tuottamisessa.

Hanke verkostoi keskeiset toimijat ja edistää politiikkadialogia EU-tasolla

CREDIBLE -hanke on ennen kaikkea verkosto, ja sen päätavoitteena on parantaa kokonaiskuvaa hiiliviljelyä palvelevasta tutkimustiedosta ja vahvistaa toimijoiden välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa pysyvästi. CREDIBLE kytkeekin yhteen tietopohjan yli sadasta hankkeesta tai muusta aloitteesta käytännön ja todentamisen menetelmiin liittyen sekä satoja asiantuntijoita kokoamaan ja arvioimaan tietoa ja tuloksia. Hanke tulee käymään aktiivista keskustelua myös rinnakkaisten Horisontti-tutkimusohjelman rahoittamien hankkeiden, kuten esimerkiksi hiilen sidonnan mittaamiseen ja todentamiseen keskittyvän Marvic -hankkeen kanssa.

CREDIBLE-hanke toteutetaan läheisessä yhteydessä Euroopan komission ilmastopolitiikan pääosaston (DG CLIMA) ja muiden keskeisten poliitiikkaosastojen sekä politiikkaprosessien (ilmasto, maatalous, ruoka, luonnon monimuotoisuus) kanssa. Hankkeen päätöstapahtuma, jossa esitellään hankkeen keskeiset tulokset ja politiikkasuositukset, järjestetään keväällä 2026.

HANKKEEN ETAPIT

2023

Hanke käynnistyy

Hanke käynnistyy 1.6.2023. Tiedonvaihtoa Carbon Actionin ja muiden paikallisten tai alueellisten hiiliviljelyhankkeiden kanssa (mm. Espanja, Italia, Slovakia, Ruotsi)

2024

Ensimmäinen ”summit”

Hankkeen ensimmäinen vuosittainen EU Carbon Farming Summit -tapaaminen järjestetään; asiantuntijaryhmät käynnissä

2025

Asiantuntija- ja viljelijäryhmät arvioivat välituotokset

Toinen vuosittainen EU Carbon Farming Summit -tapaaminen järjestetään; asiantuntija- ja viljelijäryhmät arvioivat hankkeen välituotokset.

2026

Tieto tuodaan EU-politiikkavalmisteluun

Kolmas EU Carbon Farming Summit järjestetään; tietopohja ja suositukset viedään loppukäyttäjille ja EU-politiikkavalmisteluun, yhteistyön jatkotoimet.

image/svg+xml

Ota yhteyttä

Kaj Granholm

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, EU-asiat

+358 46 850 9208

kaj.granholm@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml