Siirry pääsisältöön

SuMaNu

Valmis Uudistava maatalous

Uudistava maatalous

Ravinteiden kierrätyksestä hyötyä viljelijälle, Itämerelle ja ilmastolle

Eläintuotannon ja maanviljelyn eriytyminen on johtanut sekä maataloudessa käytettävien ravinteiden suuriin ylijäämiin että paikallisiin ravinnepuutoksiin. Tämä ravinteiden epätasapaino aiheuttaa suuria ongelmia niin ympäristölle kuin viljelijän taloudelle. Ongelmia ratkaistaan kansainvälisessä SuMaNu –hankkeessa.

Virallinen nimi

Sustainable Manure and Nutrient Management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region 

Kesto

2018–2021

Vastuu­henkilöt

Minna Sarvi, Kaj Granholm

Vastuutahot

Koordinaattori: Luonnonvarakeskus

Työryhmä: Baltic Sea Action Group, HELCOM, Estonian Crop Research Institute, Union Farmers Parliament Latviasta, Organe Institute Tanskasta, Agricultural Advisory Center in Brwinow Puolasta, Julius-Kühn-Institut Saksasta, Research Institute of Sweden Ruotsista

Rahoittaja

Interreg Baltic Sea Region

Ravinteiden kierrätyksellä ratkaisu Itämeren ongelmiin

Väkilannoitteiden eli synteettisten ravinneseosten käyttö kasvattaa energian kulutusta, mutta kuluttaa myös maailman eheytyviä fosforivaroja. Mineraalifosforista kilpaileminen aiheuttaa sekä poliittisia että sosiaalisia kiistoja paikalliselta tasolta aina globaalille tasolle asti. 

Maataloudessa käytettävien ravinteiden tehokas kierrätys vahvistaisi ruokaturvaa, toisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoille sekä parantaisi herkän Itämeren tilaa. Erityisesti eläintuotannossa syntyvät ravinteet tulisi saada kiertoon. Lanta on arvokas ravinteiden ja eloperäisen aineen lähde, ja sen tehokkaalla käytöllä voidaan minimoida siitä aiheutuvia hävikkejä ja haittoja. Tutkimusten mukaan lannalla voisi lannoittaa lähes kaikki Suomen pellot.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima kansainvälinen SuMaNu -hanke vastasi haasteeseen lannan ja ravinteiden kestävän kierrätyksen edistämisestä. Hankkeessa tuotiin yhteen neljä EU-rahoitteista hanketta, joista jokainen keskittyi maatalouden ravinnetalouden kehittämiseen eri näkökulmista. Hankkeen päätavoitteena oli analysoida sekä neljän alahankkeen että aikaisempien maatalouden ympäristönsuojeluhankkeiden tuloksia ja luoda kokonaisvaltainen kuva toimista, joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä. 

SuMaNu:un osallistuivat Baltic Slurry Acidification, Manure Standards, GreenAgri ja Bonus Promise -hankkeet. Baltic Slurry Acidification -hankkeessa, johon BSAG osallistui vuosina 2016–2019, tutkittiin ammonikkipäästöjen vähentämistä ja lannan typpihävikin estämistä lietelannasta happokäsittelyn avulla. Manure Standards pyrki yhdenmukaistamaan eri maiden tuottamaa lantatietoa, kun taas GreenAgri -hankkeessa viljelijät Virosta ja Latviasta testasivat orgaanisten lannoitteiden käyttöä. Bonus Promise -hankkeessa tutkittiin mm. erilaisten lantojen ja lantaa sisältävien mädätteiden käyttöturvallisuutta lannoitekäytössä. 

Tuhdilla tietopaketilla kohti kestävää ravinnetaloutta 

SuMaNu -hankkeessa koottiin yhteen tutkimustietoa ja käytänteitä ravinteiden hallinnasta, lannan käytöstä, teknologioista ja ravinteiden kestävästä kierrätyksestä. Tutkimustiedon ja tehokkaiden käytäntöjen pohjalta on koottu koko Itämeren alueen kattavat politiikkasuositukset, joita hyödynnettiin Itämeren suojelukomissio HELCOMin Baltic Sea Action Plan -toimenpideohjelman uudistuksessa ja Itämeren alueen ravinteiden kierrätyksen strategiassa. Suosituksia voivat hyödyntää niin viljelijät, neuvojat, poliitikot, tutkijat kuin viranomaiset.  

Hankkeen loppukokouksessa vuoden 2021 kesäkuussa nähtiin inspiroivia esimerkkejä ravinteiden kierrätyksestä. SuMaNu:n tavoitteena oli viedä tietoa ravinteiden kierrätyksestä myös Venäjälle ja Ukrainaan, ja osa materiaalista onkin käännetty kyseisten maiden kielille. Hankkeen loppukokouksen nauhoite materiaaleineen ja venäjänkielisine simultaanitulkkauksineen löytyy SuMaNu:n verkkosivujen uutisista. Raportit ja politiikkasuositukset löytyvät myös saksaksi Julius-Kühn Instituutin sivuilta

SuMaNu -hankkeen koordinaattorina toimi Luonnonvarakeskus ja viestinnästä vastasi BSAG. Muita hankepartnereita olivat ruotsalainen tutkimuslaitos RISE – Research Institutes of Sweden, virolainen Estonian Crop Research Institute, Farmers’ Parliament Latviasta, Agricultural Advisory Center Brwinow Puolasta, Julius-Kühn Institut Saksasta ja hallitustenvälinen yhteistyöelin HELCOM. 

Uudistava maatalous

Katso video.

Miltä kestävä ravinteiden käyttö voi näyttää käytännössä?

Vierelän tilalla Vihdissä hoidetaan maan kasvukuntoa ja saadaan parempia satoja kierrätysravinteilla.

Ota yhteyttä

Kaj Granholm

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, EU-asiat

+358 46 850 9208

kaj.granholm@bsag.fi

Hankkeessa mukana

SuMaNu-logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml