Siirry pääsisältöön

Kymen Vesi tutkii rahtilaivojen jäteviesiä Itämeren hyväksi

Valmiit Meriliikenne

KYMEN VESI SITOUMUS

 Kymen Vesi osallistuu sitoumuksellaan BSAG:n Ship Waste Action -yhteistyöhön, jossa rahtialusten jätevesistä tehdään biokaasua. Vesihuoltolaitos kerää näytteitä HaminaKotkan satamassa käyvien rahtilaivojen jätevesistä ja analysoi koetuloksia. Lisäksi Kymen Vesi puhdistaa rahtialusten jätevedet.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Kymen vesi

PÄÄTTYNYT

Sitoumus annettu 2022

KESTO

2022 – 2024

Kymen Vesi Oy on kolmen kunnan omistama vesihuoltolaitos eteläisessä Kymenlaaksossa. Toimitamme talousvettä Kotkan, Kouvolan ja Pyhtään asukkaille. Mussalon jätevedenpuhdistamolla käsittelemme Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virojoen, Miehikkälän ja eteläisen Kouvolan jätevedet. Tärkeimpänä vastuullisuustavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.  Hiilineutraaliutta tavoitellaan muun muassa parantamalla energiatehokkuutta pumppaamoissa, lämmön talteenotolla jätevedestä, aurinkosähköjärjestelmällä ja vähäpäästöisemmillä ajoneuvoilla. Lisäksi olemme mukana ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä edistävissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. 

Kymen Vesi Oy antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2022–2024. Itämeri-sitoumuksellaan Kymen Vesi tarjoaa resurssejaan, asiantuntemustaan ja taloudellista tukea Itämeren tilan parantamiseen tähtäävään työhön. 

Kymen Veden Itämeri-sitoumus painottuu BSAG:n koordinoiman Ship Waste Actionin ympärille sekä pilottivaiheen tulosten jalkauttamiseen osaksi pysyvää toimintamallia. Kymen Vesi osallistuu kiertotalouspilottiin laivaperäisten jätevesien käsittelijänä ja jätevesilietteen toimittajana biokaasun valmistukseen. Sitoumus koostuu kolmesta tavoitteesta: 

Sitoumuksen tavoitteet

1

Kymen Vesi osallistuu kiertotalouspilottiin ottamalla vastaan HaminaKotkan satamaan purettuja laivaperäisiä jätevesiä ja käsittelemällä ne hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi biokaasuntuotantoon, soveltuviksi ja 

  • toimimalla hyvässä yhteistyössä laivameklarien, sataman, kuljetusliikkeen sekä jätevesilietteen käsittelijän kanssa sujuvan toimintamallin ja tiedonkulun varmistamiseksi 
  • etsimällä yhteistyössä sataman kanssa toimivia ratkaisuja risteilijöiden tilavuudeltaan suurten mutta ajallisesti satunnaisten jätevesimäärien logististen haasteiden ratkaisemiseksi 
  • pilotin tavoitteena on käynnistää pysyvä, monen toimijan välinen yhteistyö laivaperäisten jätevesien käsittelemiseksi maissa 

2

Kymen Vesi tukee omalla toiminnallaan pilotin onnistunutta toteutumista ja edistää aktiivisesti kiertotalouden mahdollisuuksia 

  • keräämällä näytteitä, analysoimalla tuloksia ja raportoimalla laivojen jätevesien laadusta ja ominaisuuksista pilotin aikana erikseen sovittavassa laajuudessa, ja lisäämällä näin sekä tietoa jätevesien hyötykäyttömahdollisuuksista kiertotaloudessa että ymmärrystä laivojen puhdistuslaitteistojen toiminnasta. 
  • mahdollistamalla BSAG:lle analyysitulosten monipuolisen hyödyntämisen esimerkiksi tutkimuksessa, viranomaiskäytössä, opinnäytetöissä tai muussa alan kehittämiseen tähtäävässä työssä Suomessa ja kansainvälisesti Itämeren kuormituksen pienentämiseksi. 
  • selvittämällä tarpeen mukaan omassa roolissaan kunnallisena jätevedenpuhdistamona ja sataman kanssa yhteistyössä vaihtoehtoja sataman jätevesihuollon pitemmän tähtäimen kehittämiseksi, kuten kiinteän purkulinjan rakentaminen, liikuteltava välivarasto tai muu nykyisille säiliöautokuljetuksille vaihtoehtoinen tai niitä täydentävä tapa vastaanottaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn laivaperäisiä jätevesiä. 

3

Kymen Vesi vahvistaa laivaperäisten jätevesien kiertotaloutta edelleen pilotin päätyttyä 

  • ottamalla pilotin opit käyttöön oman toimintansa kehittämiseksi 
  • analysoimalla laivaperäisten jätevesien ominaisuuksia koko sitoumuskauden ajan ja mahdollistamalla näiden tulosten monipuolisen hyödyntämisen Itämeren hyväksi. 

Ympäristövastuullisuus on yrityksellemme tärkeä arvo. Ship Waste Action on esimerkki hankkeesta, jossa voimme olla ulkopuolisena mukana toteuttamassa tärkeää ympäristötekoa.

Emmi-Maria Ukko, laitospäällikkö, Kymen Vesi

Sitoumuksen myötä Kymen Vesi tulee mukaan BSAG:n koordinoimaan Ship Waste Action -yhteistyöhön, joka mahdollistaa merenkulun toimijoiden yhteisen kehittämistyön sekä kunkin osallistujan oman toiminnan kehittämisen kiertotalouden edistämiseksi merikuljetuksissa. Lisäksi Kymen Vesi sitoutuu tuomaan tässä tarkoitettua yhteistyötä esiin omassa viestinnässään. Pilottivaiheen etenemistä seurataan säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa. 

Sitoumuksen kesto on 3 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain. 

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml