Siirry pääsisältöön

Maatalouden biodiversiteettiratkaisut

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Luonnon monimuotoisuutta hoitavia ja hyödyntäviä viljelymenetelmiä rakennetaan tutkijoiden ja viljelijöiden yhteistyönä

Helsingin yliopiston ja BSAG:n yhteishankkeessa pureudutaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen maatiloilla viljelijänäkökulma huomioiden. Tutkimus tuo uutta tietoa luonnon monimuotoisuuden mahdollisuuksista kasvinsuojelussa pohjoisissa olosuhteissa, ja samalla kartoitetaan luonnon monimuotoisuutta hyödyntäviä viljelykeinoja. Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda biodiversiteettimittaristo maatalouden luontojalanjäljen arviointiin. 

Virallinen nimi

Maatalouden biodiversiteetti-ratkaisut

Kesto

2023-2025

Vastuuhenkilöt

Hanna Susi, Katri Salovaara

Vastuutahot

Helsingin yliopisto, BSAG

Rahoittaja

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Tutkijat ja maanviljelijät yhdistävät luonnon monimuotoisuustutkimuksen ja käytännön maanviljelyn uudessa tutkimushankkeessa

Helsingin yliopisto ja Baltic Sea Action Group ovat käynnistäneet yhteisen tutkimushankkeen, jossa tuotetaan pohjoisiin viljelyolosuhteisiin soveltuvaa tietoa maatalouden luontovaikutuksista. Viljelijänäkökulma painottuu tutkimuksessa vahvasti, sillä hankkeen tavoitteena on kartoittaa myös uusia, luonnon monimuotoisuutta hyödyntäviä viljelykäytäntöjä. Lisäksi tutkijat rakentavat biodiversiteettimittariston maatalouden luontojalanjäljen arviointiin.  

Ruoantuotannon negatiivisista ympäristövaikutuksista puhutaan paljon, ja yksipuoliset viljelymenetelmät ovatkin merkittävä syy elonkirjon köyhtymiselle maapallolla. Suomessa merkittävä osa maapinta-alasta on viljelykäytössä ja maatalous vastaa siksi osaltaan luonnon monimuotoisuuden tilasta. 

Pohjoismaiset viljelyolosuhteet poikkeavat muusta maailmasta, mutta luontokadon mekanismit vaikuttavat myös Suomessa. Pohjoisemmilla vyöhykkeillä elonkirjo käy kapeammaksi, jolloin yhdenkin lajin katoamisella voi olla suuria vaikutuksia ympäröivään ekosysteemiin. Lajikadon vaikutukset näkyvät viiveellä eikä kaikkia seurauksia voida ennustaa.

Tähtäimessä biodiversiteettimittaristo ja uusia keinoja uudistavan viljelijän työkalupakkiin

Maatalouden biodiversiteettiratkaisut -hankkeessa tutkitaan kukkakaistan ja kerääjäkasvien vaikutusta pellon monimuotoisuuteen ja satokasviin neljällä erilaisella yhdistelmällä. Tutkijat Hanna Susi ja Anna-Liisa Laine vievät tutkimustyön käytännön olosuhteisiin, sillä mukaan tutkimukseen on saatu 10 maatilaa Etelä-Suomesta.

Aineistoa kerätään pelloilta niin maaperän, hyönteisten, kasvien kuin lintujenkin monimuotoisuudesta. Keräysmenetelmissä hyödynnetään uusinta teknologiaa, kuten lintujen äänten nauhoittamista sekä siitepölyn ja mikrobien itiöiden imuroimista ilmasta. Biodiversiteettimittariston rakentamiseen tarvittavan aineiston kerääminen on aloitettu jo kesällä 2023 keräämällä hyönteis-, maaperä- ja kasvustonäytteitä Carbon Action -tiloilta.

Tutkimuksen tavoitteena on testata menetelmiä, joilla maatalouden luontojalanjälkeä voidaan pienentää, sekä luoda mittaristo maatalouden luontovaikutusten todentamiseen. Lisäksi tutkijat seuraavat maatiloilla yhdessä viljelijän kanssa monimuotoisuustoimien vaikutusta satokasvin terveyteen, kasvinsuojelutarpeeseen ja sadontuottokykyyn.

Oletus on, että ympäröivän pellon monimuotoisuus lisää satokasvin vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan. Hankkeen yksi tavoitteista on kartoittaa monimuotoisuushyötyjä – myös viljelijänäkökulmasta käsin. Luonnon monimuotoisuus nähdään sekä päämääränä että keinona uudistavan viljelijän työkalupakissa. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin tuottaa viljelijälle entistä tarkempaa tietoa monimuotoisuuden hyödyistä uudistavassa viljelyssä.

HANKKEEN ETAPIT

2023

Aineiston keruu

Carbon Action -tiloilta kerätään biodiversiteettiaineistoa kasvukaudella 2023. Tavoitteena mitata biodiversiteettia ja ekosysteemitoimintaa maatalousympäristössä ja luoda pohjaa mittaristolle.

2024-2025

Koeasetelman toteutus ja jatkotutkimustoimet

Maatiloilta kesällä 2023 kerätyn aineiston perusteella suunnitellaan jatkotutkimustoimet ja koeasetelma, joka toteutetaan 10 maatilalla kasvukausina 2024–2025. Koeasetelmassa perustetaan pelloille monimuotokaista satokasvin joukkoon. Monimuotokaistalta ja sen vaikutuspiiristä kerättävän eliöaineiston avulla analysoidaan luonnon monimuotoisuutta peltoympäristössä Suomen olosuhteissa.

2025

Biodiversiteetti-mittaristo ja uudistavan viljelyn keinovalikoiman päivitys

Tutkimuksen tuloksena luodaan biodiversiteettimittaristo maatalouden luontojalanjäljen arviointiin sekä kootaan luonnon monimuotoisuutta hoitavista ja hyödyntävistä viljelymenetelmistä tieto uudistavan viljelyn keinovalikoimaan.

image/svg+xml

Tutkimme maatalouden biodiversiteettivaikutuksia suomalaisilla maatiloilla ja pelloilla. Odotamme tutkimustulosten tuovan uutta, pohjoisiin viljelyolosuhteisiin soveltuvaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja keinoista lisätä sitä maataloudessa.

Hanna Susi, tutkija, Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä

Katri Salovaara

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, luonnon monimuotoisuus

+358 40 653 7117

katri.salovaara@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml